Ba­ne Nor flyt­ter 1000 an­sat­te til ak­sje­sel­skap

Aftenposten - - Nyheter - HEN­NING CARR EKROLL NTB

Det nye ak­sje­sel­ska­pet vil i førs­te om­gang inn­gå kon­trak­ter med Ba­ne Nor om drift og ved­li­ke­hold av de uli­ke jern­bane­strek­nin­ge­ne. I nes­te fase blir det kon­kur­ranse­ut­set­ting av drift og ved­li­ke­hold gjen­nom ut­lys­nin­ger av kon­trak­ter på de uli­ke bane­strek­nin­ge­ne.

– Ty­de­lig skil­le

Det mel­der Ba­ne Nor i en presse­mel­ding. Be­slut­nin­gen kom­mer som en del av jern­bane­re­for­men, og Ba­ne Nor skal nå be­stil­le ved- like­holds­tje­nes­ter fra det nye ak­sje­sel­ska­pet.

– Med etab­le­ring av det nye sel­ska­pet får vi et ty­de­lig skil­le i rol­le­ne der Ba­ne Nor blir be­stil­ler av tje­nes­ter og det nye sel­ska­pet blir ut­fø­rer av drift og ved­li­ke­hold på jern­ba­nen, sier styre­le­der Si­ri Hat­len i Ba­ne Nor.

Nes­te fase etter at det nye sel­ska­pet er opp­ret­tet, blir kon­kur­ranse­ut­set­ting gjen­nom ut­ly­sing av kon­trak­ter.

– For­ut­sig­bar­het

– Frem til kon­kur­ranse­ut­set­tin­gen star­ter, vil Ba­ne Nor ut­vik­le gode sys­te­mer og ru­ti­ner for kjøp av tje­nes­ter in­nen drift og ved­li­ke­hold, sier Hat­len.

– Er­fa­rin­ge­ne fra etab­le­ring av et kun­de- og le­ve­ran­dør­for­hold in­ternt i kon­ser­net vil gi bed­re grunn­lag for gjen­nom­fø­ring av kon­kur­ranse­ut­set­tin­gen, sier kon­sern­sjef Gorm Fri­manns­lund. Han sier den nye or­ga­ni­se­rin­gen skal gi for­ut­sig­bar­het for de an­sat­te og hol­de kom­pe­tan­sen sam­let.

– For­holds­vis po­si­tivt

De an­sat­te øns­ker ikke at virk­som­he­ten skal kon­kur­ranse­ut­set­tes, men har rea­gert «for­holds­vis po­si­tivt» på opp­ret­tel­sen av det nye ak­sje­sel­ska­pet, opp­ly­ser nest­le­der Kjell Na­ess i Norsk Jern­bane­for­bund til VG.

Hå­per pro­ses­sen stop­pes

– Al­ter­na­ti­vet var at de ble kon­kur­ranse­ut­satt di­rek­te og de had­de mis­tet job­ben sin. Nå har de mu­lig­he­ten til å bli en del av en an­buds­pro­sess, sier Na­ess.

Han leg­ger til at han fort­satt hå­per pro­ses­sen med kon­kur­ranse­ut­set­ting stop­pes.

Tids­pla­nen for kon­kur­ranse­ut­set­ting blir of­fent­lig­gjort etter at den er be­hand­let i sty­ret 19. de­sem­ber.

FOTO: CARL MAR­TIN NORDBY

Jern­bane­ar­bei­de­re un­der ved­li­ke­holds­ar­beid i Oslo­tun­ne­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.