Fikk Tol­ga-rap­port i går – tren­ger tid

Aftenposten - - Nyheter -

Fyl­kes­man­nen i Hed­marks rap­port om Tol­ga-sa­ken ble over­sendt Kom­mu­nal­de­par­te­men­tet og stats­råd Mo­ni­ca Mae­land (H) i går.

– Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet mot­tar rap­por­ten i lø­pet av da­gen. Vi er opp­tatt av å gjø­re det­te på en or­dent­lig måte og kom­mer til å bru­ke noen da­ger på å gå gjen­nom rap­por­ten før vi be­slut­ter hvor­dan den skal føl­ges opp, sier stats­sek­reta­er Lars Ja­cob Hiim.

Han sier vi­de­re at de­par­te­men­tet har be­hov for tid til å vurdere hvor­dan man skal gå ut med in­for­ma­sjon om rap­por­ten.

– Vi for­står at rede­gjø­rel­sen har of­fent­lig in­ter­es­se, men det er vik­tig at vi får tid til å gå gjen­nom do­ku­men­tet, også for å vurdere om det er per­son­opp­lys­nin­ger som bør unn­tas of­fent­lig­het, sier Hiim.

Til­bake­vi­ser øko­no­misk mo­tiv

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land (H) ba 7. ok­to­ber fyl­kes­man­nen i Hed­mark om å kom­me med en rede­gjø­rel­se i Tol­ga-sa­ken i lø­pet av den­ne uken. Iføl­ge VG vur­de­rer Mae­land å be om en uav­hen­gig grans­king av sa­ken sam­men med helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) og jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp).

Det var VG som sist lør­dag pub­li­ser­te en re­por­ta­sje om de tre brød­re­ne fra Tol­ga kom­mu­ne i Øs­ter­da­len som de har fulgt det sis­te året. Brød­re­ne ble i 2012 og 2013 re­gist­rert som psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de i hjem­kom­mu­nen uten at de fikk vite det. Kom­mu­nen kun­ne der­med sik­re seg økte inn­tek­ter fra sta­ten over fle­re år.

Sol­berg sa unn­skyld

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg ba om unn­skyld­ning over­for de tre brød­re­ne på NRKs ny­hets­sen­ding tors­dag kveld.

Se­ne­re på kvel­den møt­te Tol­ga-ord­fø­rer Ragn­hild Aas­haug den ene av de tre brø­de­ne til de­batt på sam­me ka­nal. Der fast­slo hun at det er vik­tig å kom­me til bunns i hva som har skjedd, og at brød­re­ne skal få det inn­sy­net og de for­kla­rin­ge­ne de tren­ger. Hun ba imid­ler­tid ikke om unn­skyld­ning på veg­ne av kom­mu­nen.

– Jeg kan ikke be om unn­skyld­ning før jeg vet hva jeg skal be om unn­skyld­ning for. Men jeg be­kla­ger vel­dig hvis gut­te­ne opp­le­ver det som om kom­mu­nen ikke har vil­let dem vel, sa Aas­haug.

Gransk­nin­ger

Mae­land opp­lys­te til VG i hel­gen at det er na­tur­lig å vurdere om de skal be et an­net fyl­kes­manns­em­be­te se på sa­ken i sin hel­het. Men sa­ken kan bli gjen­stand for grans­king hos fle­re.

Kon­troll­ut­val­get i Tol­ga kom­mu­ne har iføl­ge NRK sendt et brev til råd­man­nen med fle­re spørs­mål, der de blant an­net øns­ker svar på hvor­dan ru­ti­ne­ne i kom­mu­nen var i 2013, da de om­strid­te dia­gno­se­ne ble stilt, og hvor­dan de er i dag. (NTB)

FOTO: TO­RE MEEK, NTB SCANPIX

Kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.