Feil­ak­tig skremme­bil­de av miljø­byen Oslo

Aftenposten - - Kommentarer -

Ni­na Wi­toszek teg­ner i sin kro­nikk i Af­ten­pos­ten 5. ok­to­ber et skremme­bil­de av by­ut­vik­lin­gen i Oslo. Vi blir «zom­bie­fik­sert», byen «as­fal­ti­se­res» og folk li­der av «tinnitus, ner­vøst sam­men­brudd og zoloft».

Hel­dig­vis er det­te bil­det full­sten­dig løs­re­vet fra vir­ke­lig­he­ten. By­rå­det bi­drar til en grøn­ne­re by­ut­vik­ling, ikke bare målt i CO₂, men i livs­kva­li­tet og skjønn­het, langt på vei i tråd med Wi­toszeks idea­ler.

Wi­toszeks ut­gangs­punkt ser ut til å va­ere at De Grøn­ne vil at for­tet­ting og kutt i klima­gass­ut­slipp skal over­sty­re hen­syn til es­te­tikk, har­mo­ni og det Schulz kal­ler «ste­dets ånd». Det­te er rett og slett feil.

Miljø­til­tak er mer enn CO₂

By­rå­det har ny­lig lagt frem et for­slag til ny kom­mune­plan hvor det leg­ges ster­ke­re fø­rin­ger enn noen gang for at ut­vik­lings­om­rå­der skal ut­vik­les på egne pre­mis­ser. By­rå­det har også tatt små­hus­om­rå­der som Ned­re Gref­sen ut av den nye kom­mune­pla­nen og er ty­de­li­ge på at små­hus­om­rå­de­ne skal be­va­res. Det­te er en klar for­bed­ring i for­hold til det bor­ger­li­ge by­rå­dets for­slag.

Hel­dig­vis står vi ikke i val­get mel­lom å kut­te klima­ut­slipp og gjø­re byen vak­re­re og bed­re å bo i, slik Wi­toszek hev­der. På­stan­den om at miljø­pro­ble­me­ne knyt­tet til trans­port kan lø­ses med selv­kjø­ren­de bi­ler, er hun gans­ke ale­ne om. By­rå­det fore­trek­ker å lyt­te både til fag­folk og folk flest, som også vil ha bed­re vil­kår for gå­en­de, syk­len­de og alle som rei­ser kol­lek­tivt. Det gir re­ne­re luft, tryg­ge­re skole­vei­er og bed­re plass.

Miljø­til­ta­ke­ne i byen hand­ler nem­lig om mer enn CO₂. I mot­set­ning til strå­ling fra mo­bil­mas­ter, som Wi­toszek er be­kym­ret for (også her er hun uenig med fag­folk på fel­tet), har luft­for­uren­sing fra tra­fikk en be­vi­se­lig ne­ga­tiv inn­virk­ning på helsen.

De Grøn­ne vil at Oslo skal va­ere en by som både er sunn for kropp og sjel. Øns­ket om å byg­ge tet­te nabo­lag med mind­re trans­port­be­hov må ba­lan­se­res opp mot be­ho­vet for ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet i både byg­nin­ger og byrom – og for na­tur i naer­om­rå­det.

Gled deg, Ni­na!

Som Oslo-be­bo­er er det vans­ke­lig å kjen­ne seg igjen i ide­en om at byen bare blir grå­ere og mer as­fal­ti­sert.

De sis­te åre­ne er havne­fron­ten blitt åp­net opp. Sør­en­ga sjø­bad er et av man­ge kjaer­kom­ne til­skudd til byen. Akers­elva og Al­na­elva er blitt til­gjen­ge­li­ge for folk flest, og på En­sjø gjen­åp­nes Ho­vin­bek­ken skritt for skritt, i nye bo­lig­strøk der bar­na får til­gang til gress mel­lom taer­ne. På Saeter har lo­kal ut­vik­ling ved sta­sjo­nen gitt ny vi­ta­li­tet og en mer va­riert bo­lig­mas­se i lo­ka­l­om­rå­det pre­get av små­hus. Syk­lis­ter og gå­en­de har mer plass på syk­kel­vei­er og i bil­frie ga­ter og torg.

De Grøn­nes vi­sjon er en grønn null­ut­slipps­by hvor det er godt å bo for folk flest og som gir sitt bi­drag til at pla­ne­ten vår kan be­va­re sitt ge­nus loci – som fro­dig og le­ven­de pla­net i et ugjest­mildt uni­vers. Vi ten­ker glo­balt og hand­ler lo­kalt, til bes­te både for klo­den og lo­kal­mil­jø­et. Gled deg, Ni­na! Di­ne grøn­ne idea­ler er langt bed­re iva­re­tatt av by­rå­det enn du fryk­ter.

Re­plikk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.