Fort­set­ter å øns­ke al­li­er­te til Nor­ge

Aftenposten - - Nyheter -

I stats­bud­sjet­tet for 2019 står det føl­gen­de om at Nor­ge fort­satt øns­ker mye al­li­ert til­stede­va­er­el­se her:

«Re­gje­rin­gen leg­ger vekt på å en­ga­sje­re na­ere al­li­er­te i nord­om­rå­de­ne. Det­te er et vik­tig tema i den sik­ker­hets­po­li­tis­ke dia­lo­gen med al­li­er­te. Fle­re al­li­er­te land vi­ser sta­dig stør­re in­ter­es­se for ut­vik­lin­gen i nord, og har yt­ret øns­ke om tet­te­re sam­ar­beid og økt na­er­va­er i nord i form av tre­ning og øving.

Det er vik­tig for Nor­ge at al­li­er­te har kjenn­skap til den po­li­tis­ke og mi­li­ta­ere ut­vik­lin­gen i om­rå­det, og har en opp­da­tert si­tua­sjons­for­stå­el­se mi­li­ta­er og an­nen re­le­vant ak­ti­vi­tet i re­gio­nen. Er­fa­rin­ge­ne fra Tri­dent Junc­tu­re høs­ten 2018 er vik­ti­ge å ta med for den vi­de­re ut­vik­lin­gen av al­li­ert na­er­va­er i Nor­ge. Re­gje­rin­gens vur­de­ring er at et syn­lig, mi­li­ta­ert na­er­va­er i nord bi­drar til sta­bi­li­tet og en for­ut­sig­bar ut­vik­ling.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.