657.000 kilo kla­er skal vas­kes. 1,8 mil­lio­ner mål­ti­der inn­tas.

Aftenposten - - Nyheter - SVEINUNG BERG BENTZRØD

Det­te skjer un­der øvel­sen

I prak­sis hand­ler Tri­dent Junc­tu­re om at NATO-lan­de­ne sam­men skal slå til­ba­ke et an­grep fra Russ­land. Drei­e­bo­ken er skre­vet ved NATOs Joint War­fa­re Cent­re ved Stav­an­ger.

De vik­tigs­te for­må­le­ne med øvel­sen er:

Al­li­er­te styr­ker skal tas imot og be­skyt­tes ved an­komst til Nor­ge.

Sto­re av­de­lin­ger og sto­re meng­der ma­te­ri­ell skal flyt­tes på kort tid.

Luft, sjø- og ha­er­styr­ker skal fun­ge­re sam­men.

Rundt 50.000 sol­da­ter del­tar, med 10.000 kjøre­tøy­er, 130 fly og 70 far­tøy­er. At han­gar­ski­pet Har­ry S. Tru­man del­tar øker an­tal­let sol­da­ter fra 45.000 til 50.000.

Samt­li­ge 29 NATO-land del­tar, pluss Sve­ri­ge og Fin­land.

Hvor vil det skje mest?

På bak­ken, i et om­rå­de fra Dom­bås til Rø­ros og vi­de­re til Re­na. Spe­si­elt Lil­le­ham­mer, Le­sja og Dom­bås vil opp­le­ve man­ge sol­da­ter.

På sjø­en i norsk og in­ter­na­sjo­nalt far­vann uten­for møre­kys­ten og Trøn­de­lag.

I luf­ten fra And­øya og Bodø i nord til Ryg­ge i sør, i til­legg til over Sve­ri­ge og Fin­land.

Det blir stor ak­ti­vi­tet på fly­ba­se­ne And­øya og Bodø, som Stor­tin­get har ved­tatt at skal leg­ges ned.

Hva kos­ter øvel­sen?

To­talt sett et sted mel­lom 1,5 og 2 mrd. kro­ner. Norsk na­e­rings­liv har skre­vet kon­trak­ter med NATO for 1,5 mrd. kro­ner.

Den nors­ke del­ta­gel­sen kos­ter 435 mill. kro­ner. Nor­ge har også satt av 300 mill. til trans­port, mat og over­nat­ting for al­li­er­te, sum­mer de skal be­ta­le til­ba­ke.

Alle skal dele på ut­gif­ter som opp­står til brøy­ting, strø­ing og søp­pel­hånd­te­ring.

Hva går pen­ge­ne til?

Bare det å set­te opp lei­rer for 40.000 sol­da­ter med an­leggs­ar­beid, mon­te­ring av telt, møb­le­ring med sen­ger og an­net ut­styr, toa­lett og vann, gjer­der og an­nen fy­sisk sik­ring, kos­ter ale­ne 752 mill. kro­ner.

And­re ut­gif­ter:

Mat og vann: 242,6 mill. kro­ner.

Driv­stoff og smøre­mid­ler: 373 mill. kro­ner.

Vask av tøy, bygg og kjøre­tøy­er, pluss hav­ne- og fly­plass­tje­nes­ter: 44,6 mill. kro­ner.

Trans­port­tje­nes­ter in­klu­dert lei­e­bi­ler: 16 mill. kro­ner.

Det skal iføl­ge øvings­le­del­sen vas­kes 656.760 kg med kla­er un­der­veis, målt ut fra hvil­ket be­hov de uli­ke lan­de­ne har meldt inn.

Rundt 1.800.000 mål­ti­der skal inn­tas. Det er be­stilt 4,6 mil­lio­ner halv­li­ters­flas­ker med vann.

Det byg­ges cam­per for opp­til 5500 sol­da­ter. I alt byg­ges 50 cam­per.

35.000 sen­ger stil­les til rå­dig­het.

Rundt 30 trans­port­skip le­ve­rer og hen­ter ma­te­ri­ell.

Hva sy­nes Russ­land om øvel­sen?

I et brev til Forsvarets forum kal­ler den rus­sis­ke am­bas­sa­dø­rens presse­at­ta­ché Ol­ga Ki­riak øvel­sen «anti-rus­sisk». Hun skri­ver blant an­net at «det er fiendt­lig å la ame­ri­kans­ke styr­ker ope­re­re per­ma­nent i Nor­ge».

At­ta­che­en me­ner Tri­dent Junc­tu­re «mi­li­ta­ri­se­rer nord­om­rå­de­ne ved å skru opp spen­nin­gen og his­se opp of­fent­lig­he­ten». Hun spør hva som er «for­må­let med å om­set­te sitt ro­li­ge land til skyte­bane for si­mu­le­ring av NATOs sto­re strids­ope­ra­sjo­ner».

Russ­land har uan­sett tak­ket ja til å over­va­ere øvel­sen.

Tyr­kia del­tar til tross for skan­da­len sist

Tyr­kia trakk seg brått fra fjor­årets NATO-øvel­se Tri­dent Ja­ve­lin, da tyr­kis­ke le­de­re un­der­veis i twit­ter­mel­din­ger ble hengt ut som «fien­der».

For­sva­ret be­kref­ter li­ke­vel at Tyr­kia del­tar på Tri­dent Junc­tu­re, med fly­styr­ker som skal ope­re­re fra Bodø. Den­ne gang skal ikke den type «spill» duk­ke opp som un­der Ja­ve­lin.

Hva er den størs­te ri­si­ko­en ved øvel­sen?

For­sva­ret og fors­ker Per Andreas Lange­land ved Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt pe­ker selv ut tra­fikk­ulyk­ker.

– Man­ge fle­re si­vi­le blir be­rørt i år for­di øvel­sen strek­ker seg over en mer be­fol­ket del av lan­det. Li­ke­vel har Sta­tens veg­ve­sen gitt dis­pen­sa­sjon etter dis­pen­sa­sjon. De bur­de va­ert tøf­fe­re på å se­pa­re­re mi­li­ta­ere og si­vi­le, me­ner Lange­land.

Hva gjør sol­da­te­ne på fri­ti­den?

Det blir lite fri­tid un­der selve felt­tje­neste­øvel­sen 31. ok­to­ber til 7. no­vem­ber. Hver av­de­ling re­gu­le­rer selv fri­ti­den til sol­da­te­ne. Nor­ge har ikke lagt noen re­strik­sjo­ner.

– Vi har for­be­redt oss godt. Vi har hamst­ret inn sjo­ko­la­de, brus og po­tet­gull. Og vi har en hel fry­ser på Rø­ros full av fer­dig­lagd piz­za som vi kan få frak­tet til Ålen ved be­hov, sier Coop Mar­ked-sjef Ei­nar Ha­seth i Hol­tå­len til avi­sen Ar­bei­dets Rett.

«To­tal­for­sva­ret» – hva er det?

Det om­fat­ter po­li­ti, helse­myn­dig­he­ter, havne­myn­dig­he­ter, sam­ferd­sels­myn­dig­he­ter og luft­farts­myn­dig­he­ter. Fem øvel­ser in­nen helse­be­red­skap blir gjen­nom­ført før og un­der Tri­dent Junc­tu­re.

Opp­vis­ning i mi­li­ta­ere fer­dig­he­ter

Det sto­re show­et un­der Tri­dent Junc­tu­re blir ikke til­gjen­ge­lig for van­li­ge pub­li­kum­me­re. Den 30. ok­to­ber skal 1000 sol­da­ter, am­fi­bie­far­tøy, strids­vog­ner, storm­pan­ser­vog­ner og fly vise hva de kan ved Byne­set uten­for Trond­heim.

500 NATO-gjes­ter og 150 presse­folk er in­vi­tert, men NATO har en­ga­sjert NRK til å pro­du­se­re en live­fe­ed som også kan kring­kas­tes.

FOTO: ØRN BORGEN

Ame­ri­kans­ke styr­ker gjør land­gang med am­fi­bie­kjøre­tøy­er i Trøn­de­lag un­der øvel­sen Cold Re­spon­se, i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.