Bre­vet fra Russ­lands am­bas­sa­de

Aftenposten - - Nyheter -

Kom­men­tar fra Russ­lands Am­bas­sa­de i Nor­ge til «Forsvarets forum» ved­rø­ren­de NATOs mi­li­taerøvel­se «Tri­dent Junc­tu­re» i Nor­ge, 19.09.18:

«Fra 25. ok­to­ber til 7. no­vem­ber 2018 i Nor­ge, Øs­ter­sjø­en og Nord-At­lan­te­ren hol­des det ak­tiv fase av «Tri­dent Junc­tu­re», de størs­te mi­li­taerøvel­ser for NATOs al­li­er­te styr­ker på 16 år med del­ta­gel­se av om­trent 40.000 men­nes­ker fra 29 al­li­anse­sta­ter samt Sve­ri­ge, Fin­land, Ukrai­na og Ge­or­gia.

Vi ut­tryk­ker al­vor­lig be­kym­ring for øken­de in­ten­si­ve­ring og om­fang av øvel­ser til al­li­an­sens med­lems­land i Russ­lands naer­om­rå­der. Slik ak­ti­vi­tet for­ut­set­ter uunn­gåe­lig øving på opp­drag om «av­skrek­king» av vårt land ved å «pro­ji­se­re makt» og vir­ker pro­vo­se­ren­de, selv om man prø­ver å unn­skyl­de det­te med rent de­fen­si­ve for­mål. En nyt­tig prak­sis med in­for­ma­sjons­ut­veks­ling om sto­re øvel­ser un­der mø­ter i Russ­land-NATO-rå­det samt brie­fin­ger i regi av OSSE fjer­ner ikke våre be­kym­rin­ger. Det er in­gen tvil om at «Tri­dent Junc­tu­re» har anti­rus­sisk ka­rak­ter – det be­kref­tes di­rek­te el­ler in­di­rek­te gjen­nom ut­ta­lel­ser fra en­kel­te NATO-re­pre­sen­tan­ter og at for­be­re­del­ser til ma­nøv­re­ne er fulgt av til­sva­ren­de mas­siv in­for­ma­sjons­kam­pan­je i medi­er.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.