Fryk­ter at Røk­ke skal bru­ke sky­skra­per til å få inn­fly­tel­se

Aftenposten - - Nyheter - WASIM RIAZ

Jour­na­list og for­fat­ter Mor­ten Strøksnes er kri­tisk til at fle­re stat­li­ge or­ga­ner har inn­le­det sam­ar­beid med

Kjell In­ge Røk­kes REV Ocean, som vil byg­ge et høy­hus på Forne­bu.

«At pri­va­te ak­tø­rer, som ser pen­ger å tje­ne på nye må­ter å ut­nyt­te havres­sur­ser på, er for­ståe­lig. Men hva har stat­li­ge in­sti­tu­sjo­ner som Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet å gjø­re i Røk­ke-tår­net?» spør jour­na­list og for­fat­ter Mor­ten Strøksnes i et Face­bo­ok-inn­legg han la ut tors­dag kveld.

Han har blant an­net skre­vet Hav­boka som ut­kom høs­ten 2015. Den best­sel­gen­de bo­ken er kri­ti­ker­rost og vant Brage­pri­sen i klas­sen for sak­pro­sa. Bo­ken er over­satt til 25 språk.

Med Røk­ke-tår­net me­ner Strøksnes sky­skra­pe­ren Det sto­re blå på Forne­bu som Kjell In­ge Røk­ke og Aker plan­leg­ger å byg­ge.

Det er forsk­nings- og hav­sel­ska­pet REV Ocean som står bak pro­sjek­tet om å etab­le­re Ver­dens­ha­vets ho­ved­kon­tor – World Ocean He­a­dquar­ters i om­rå­det hvor Akers ho­ved­kon­tor lig­ger. Kjell In­ge Røk­ke er man­nen bak REV Ocean.

De sam­ar­bei­der blant and­re med Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet i Ber­gen.

– Vil få stør­re inn­fly­tel­se

– Med den­ne sky­skra­pe­ren prø­ver Røk­ke å få med seg le­den­de hav­forsk­nings­mil­jø­er un­der sitt eget tak. Røk­ke har vist en im­po­ne­ren­de evne til å få mil­li­ar­der ut av sta­ten, og til å end­re pre­mis­se­ne un­der­veis. Det­te sy­nes helt glemt nå, og det enes­te som dis­ku­te­res, er byg­gets ut­for­ming, sier Strøksnes.

I Face­bo­ok-inn­leg­get an­kla­ger han Røk­ke for rov­fis­ke, som Strøksnes me­ner har hatt ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for ha­vet. lite opp­merk­som­het rundt alle pen­ge­ne Kjell In­ge Røk­ke vil stil­le til dis­po­si­sjon for å red­de hav­mil­jø­et.

– Han vil do­ne­re over 50 pro­sent av for­muen sin, og har valgt ha­vet. Det må va­ere i vår al­les in­ter­es­se at dis­se pen­ge­ne blir brukt på best mu­lig måte.

– Strøksnes sy­nes det er på­fal­len­de at en tid­li­ge­re rov­fis­ker skal red­de ha­vet?

– Jeg skal ikke kom­men­te­re tid­li­ge­re ak­ti­vi­tet, bort­sett fra at jeg er uenig i at krill­fis­ke er rov­fis­ke som øde­leg­ger ha­vet. Aker Bio Ma­ri­ne er et fore­gangs­sel­skap når det gjel­der ba­ere­kraft. For øv­rig hå­per jeg jo, som fan av Mor­ten Strøksnes og Hav­boka, at også han vil va­ere in­ter­es­sert i å sam­ar­bei­de med oss. Jeg har al­le­re­de in­vi­tert ham til et møte, sier Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.