Khashog­gi-sa­ken

Aftenposten - - Nyheter -

Den saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ten og dis­si­den­ten Jamal Khashog­gi har ikke blitt sett si­den han gikk inn på det saudi­ara­bis­ke kon­su­la­tet i Istan­bul 2. ok­to­ber.

Han var der for å ord­ne med et do­ku­ment som trengs for at han kan gif­te seg med sin tyr­kis­ke for­lo­ve­de.

Natt til 2. ok­to­ber lan­der et pri­vat­fly med ni saudi­ara­be­re i Istan­bul. Noen av pas­sa­sje­re­ne har di­plo­mat­pass. Klok­ken 13.14 går Khashog­gi inn på kon­su­la­tet. På for­hånd har han gitt sine to te­le­fo­ner til kja­eres­ten og bedt hen­ne skaf­fe hjelp hvis han ikke kom­mer til­ba­ke. Hun blir stå­en­de uten­for kon­su­la­tet til klok­ken ett om nat­ten, men Khashog­gi duk­ker ald­ri opp.

Om­trent klok­ken 16, for­la­ter seks bi­ler med saudi­ara­bis­ke tje­neste­menn kon­su­la­tet. Cir­ka klok­ken 17.15 lan­der enda et fly med saudi­ara­bis­ke tje­neste­menn i Istan­bul. Fly­et for­la­ter fly­plas­sen etter en ti­mes tid.

Klok­ken 22.46 for­la­ter fly­et som an­kom natt til tirs­dag, Istan­bul.

3. ok­to­ber mel­der ny­hets­by­rå­et Reuters at Jamal Khashog­gi har for­svun­net. 6. ok­to­ber star­ter tyr­kis­ke myn­dig­he­ter etter­forsk­ning. Da­gen etter sier tyr­kis­ke kil­der at de mis­ten­ker at Khashog­gi er blitt drept in­ne på kon­su­la­tet og at de 15 saudi­ara­bis­ke stats­bor­ger­ne ble fløy­et til Tyr­kia for å ut­fø­re ope­ra­sjo­nen. Sau­diAra­bia av­vi­ser an­kla­ge­ne. 9. ok­to­ber blir det kjent at opp­tak fra kon­su­la­tets over­vå­kings­ka­me­ra­er er borte.. 11. ok­to­ber skri­ver Washing­ton Post at tyr­kis­ke tje­neste­menn har for­talt ame­ri­kans­ke tje­neste­menn at de har lyd- og vi­deo­opp­tak som be­vi­ser at Khashog­gi ble drept in­ne på kon­su­la­tet. Khashog­gi har skre­vet kom­men­tar­ar­tik­ler i Washing­ton Post med kri­tikk av Sau­diAra­bias kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man. Han har bodd i selv­valgt ek­sil i USA si­den i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.