Tenk over hvem og hva du gir «li­kes»!

Aftenposten - - Nyheter - ELISE RØNNEVIG AN­DER­SEN

Slik kan din opp­før­sel i so­sia­le medi­er gjø­re at du mis­ter re­spekt på jobb. – Du kan ikke va­ere en kom­plett «as­s­hole» som pri­vat­per­son og tro du kan bli opp­fat­tet som «Mis­ter dream guy» på ar­beids­plas­sen. Det går ikke len­ger.

Or­de­ne kom­mer fra tek­no­logi­eks­pert og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Hans-Pet­ter Ny­gård-Han­sen.

Det­te har vi snak­ket om i fle­re år nå, på­pe­ker han, det­te med so­sia­le medi­er og hvor­dan man opp­fø­rer seg – el­ler ret­te­re sagt bør opp­fø­re seg. En skul­le kan­skje tro det­te var pren­tet inn hos folk flest.

Tvert imot, iføl­ge Ny­gård-Han­sen.

– Man­ge tror fort­satt at de kan ha to uli­ke per­son­lig­he­ter – en som på­log­get og en som av­log­get. De tror so­sia­le medi­er og ar­beids­plas­sen er to uli­ke ver­de­ner. Det er uro­vek­ken­de.

Mis­ter re­spek­ten

Det man­ge ikke ten­ker over, er at hvor­dan du opp­fø­rer deg i so­sia­le medi­er pri­vat – også på­vir­ker hvor­dan du opp­fat­tes av kol­le­ge­ne di­ne på jobb.

I en­kel­te til­fel­ler kan det slå ut sva­ert ne­ga­tivt, på­pe­ker kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­ren, som sta­dig hol­der fore­drag blant an­net om so­sia­le medi­er og bru­ken av dem.

– Had­de fle­re ar­beids­gi­ve­re va­ert klar over hva en­kel­te an­sat­te bru­ker Face­bo­ok og and­re so­sia­le medi­er til – både i og uten­for ar­beids­tid, tror jeg kon­se­kven­sen for man­ge vil­le va­ert kro­ken på dø­ren.

– Hjel­per ikke å fjer­ne job­ben

Alle bør va­ere opp­tatt av eget om­døm­me, fort­set­ter han. Og det er ikke bare hva du leg­ger ut på egen pro­fil, som etter­la­ter et inn­trykk.

Også hvem og hva du gir «li­kes» og re­ak­sjo­ner til, hvil­ke grup­per du er med i, og hva du kom­men­te­rer – har noe å si.

– Man­ge ten­ker kan­skje at de kan ut­ta­le seg fritt på Face­bo­ok

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.