Spille­av­hen­gig­het før­te ham til bun­nen. Nå skal en ver­dens­mes­ter hjel­pe fot­ball­prof­fen til­ba­ke.

Aftenposten - - Sport - MARIUS DAHL Mal­vik

– Jeg har stor tro på det, jeg. Men det kre­ver vel­dig mye jobb. Det er ikke bare å møte opp i slut­ten av mars og tro at det skal spil­le. Det er ikke sånn det fun­ker. Det er mo­ti­ve­ren­de at det er et styk­ke frem. Å slå neden­fra. Jeg er ri­me­lig out­si­der for å si det sånn, sier Ør­jan Ho­pen.

Han har flyt­tet til Mal­vik, til går­den «Borte­gård», der team­et «Borte­kamp» skal for­vand­le et bort­kas­tet ta­lent fra fot­ball­flopp til fot­ball­topp. Ut­sik­ten over Trond­heims­fjor­den er idyl­lisk – kan­skje er også ut­sik­te­ne til Ho­pen mer idyl­lisk enn for­ti­den.

I dag ten­ker folk på gam­bling­pro­ble­mer og utenom­sports­li­ge, uhel­di­ge hen­del­ser når de hø­rer nav­net hans. Det gir han blan­ke i. Det gir Ho­pen mer mo­ti­va­sjon. For sel­ska­pet «Borte­kamp» har ett mål: Å få Ør­jan Ho­pen til å spil­le i Elite­se­ri­en 2019.

– Nå skal vi kan­skje ikke snak­ke så mye odds, men ... hva er odd­sen for at du skal kla­re det?

Ho­pen fli­rer.

– Det vet jeg ikke. Men ... jeg har så­pass tro på meg selv at jeg tror ikke det er umu­lig. Da had­de jeg ald­ri gått med på ... jeg vil jo ikke dri­te meg ut, sier han.

Det har 26-årin­gen gjort litt for ofte. Det er også blant grun­ne­ne til at han nå slår neden­fra.

Svin­de­lan­kla­ger

Vi skrur ti­den til­ba­ke til lør­dag 4. mars i fjor. Sam­ti­dig som Ho­pen skal spil­le tre­nings­kamp for 1.-di­vi­sjons­klub­ben Åsa­ne mot Brann i Ber­gen, sit­ter to nord­menn på pub i Man­ches­ter. De ser frem til å se Man­ches­ter Uni­ted mot Bourne­mouth på Old Trafford. De kom­mer ikke inn på kam­pen. De har kjøpt bil­let­ter av Ho­pen og ut­tryk­ker sitt sin­ne på so­sia­le medi­er.

Ho­pen trek­ker seg fra kamp­trop­pen og ti­mer se­ne­re er hen­del­sen om­talt i nes­ten alle riks­me­di­er.

Han skyld­te pen­ger og had­de spilt bort pen­ge­ne han fikk for å kjø­pe bil­let­ter.

– Alt var nok da. Da tar man en dag av gan­gen. Ikke så for­ban­na man­ge pla­ner. Så går nå ti­den, så blir det litt sånn at man ikke bare kan lig­ge og ikke dri­ve med noe. Man må opp på hes­ten, sam­ti­dig som man tren­ger litt tid på å kom­me opp på hes­ten og, sier han.

Først het­set de ham – nå er de ven­ner

Ho­pen har ald­ri vil­let snak­ke så mye om bunn­punk­tet i kar­rie­ren, den marshel­gen i fjor. Det ble ikke kon­trakt med Åsa­ne. Etter at elite­se­rie­kar­rie­ren med Sogn­dal ble fulgt opp av en rei­se gjen­nom Bry­ne, Nest-So­tra og Levan­ger i 1. di­vi­sjon, var nes­te stoppe­sted Sk­eid i 2. di­vi­sjon. Ho­pen opp­lev­de epi­so­den i mars som både tøff, pin­lig og fak­tisk litt urett­fer­dig.

– Det som ble blåst opp da, det stem­te ikke med rea­li­te­ten. Men jeg var ald­ri tjent på å dis­ku­te­re med media. Jeg vil bare leg­ge den bal­len død. Å gå i kri­gen had­de jeg alt å tape på, sier Ho­pen.

Han for­tel­ler at han i dag har kon­takt med fle­re av dem som kjøp­te bil­let­ter av ham uten å kom­me seg på kamp. Først fikk han mye hets på mel­din­ger. Så snud­de det.

– Jeg fikk det rett i etter­kant, men jeg gjor­de nå det jeg kun­ne sånn sett, med å re­pa­re­re mest mu­lig. Folk var egent­lig takk­nem­lig for at jeg gjor­de opp na­er­mest der og da. Ak­sep­ter­te at jeg dreit meg ut. Jeg har pra­tet med fle­re av dem i etter­kant. Noen av dem har jeg hatt kon­takt med i etter­tid, og de spør meg av og til hvor­dan det går. Det set­ter jeg vel­dig pris på, sier Ho­pen.

Spilt odds si­den han var åtte

Al­le­re­de i no­vem­ber 2011 sto han frem i VG som spille­gal. Ør­jan Ho­pen had­de de­bu­tert i Elite­se­ri­en for Sogn­dal som 19-åring. Midt­bane­spil­le­ren, død­ball­spe­sia­lis­ten med den strøk­ne venstre­fo­ten.

Men det er alt­så utenom­sports­li­ge pro­ble­mer som skal pre­ge ryk­tet. Al­le­re­de fra han var åtte år, spil­te Ho­pen på odd­sen. Som 13-åring sat­te han 10.000 kro­ner på én og sam­me kamp.

– Jeg var god på odds, men jeg var dår­lig på å sty­re pen­ge­ne, opp­sum­me­rer sogn­dølen.

I dag spil­ler Ho­pen 4.-di­vi­sjons­fot­ball for Funne­foss/Vorm­sund på Ro­me­ri­ke. Alt­så hobby­fot­ball å reg­ne, mot topp­fot­ball­sat­sin­gen i Tom Nord­lies Sk­eid.

– Det had­de in­gen­ting med det å gjø­re. Det var ikke noe kon­kret epi­so­de som gjor­de det. Mo­ti­va­sjons­mes­sig ... vi tren­te mye på Sk­eid og måt­te bru­ke like mye tid for å rei­se Bru­mund­dal for å spil­le for 52 stykk. Det blir en ned­tur når man har spilt på Ler­ken­dal og Brann Sta­dion. Det er helt na­tur­lig, sier Ho­pen.

– Tom had­de vel­dig tro på meg og så hva jeg kun­ne bi­dra med inn i grup­pen i Sk­eid. Han had­de vel­dig for­stå­el­se for ting. Sam­me med fa­mi­li­en min, man skul­le tro at de had­de fått nok. Jeg er evig takk­nem­lig for det, fort­set­ter han.

Tid­li­ge­re dom­mer tok kon­takt

1. mai 2014 spil­te midt­bane­spil­le­ren sin 54. og hit­til sis­te kamp i Elite­se­ri­en, da han en­tret ba­nen i det 61. spille­mi­nutt hjem­me mot Ro­sen­borg. Tre år se­ne­re var han mer kjent som bil­lett­svind­ler med gam­bling­pro­ble­mer. Da fikk Ho­pen nok.

Løs­nin­gen ble kan­skje Per Ivar Sta­berg. Topp­fot­ball­dom­me­ren som i lik­het med Ho­pen av­slut­tet sin kar­rie­re på topp­nivå i 2014. Han ble vra­ket, til stor ir­ri­ta­sjon fra man­ge spil­le­re som lik­te den hu­mør­fyl­te pipe­blå­se­ren. Trøn­de­ren har man­ge jern i il­den og har hatt na­er kon­takt med Ho­pen si­den han hør­te at det tid­li­ge­re fot­ball­ta­len­tet be­stem­te seg for å leg­ge opp.

Sam­men med sitt team har de opp­ret­tet sel­ska­pet «Borte­kamp», sendt Ho­pen til Mal­vik på «Borte­gård» der det blir lagt til ret­te for at han skal bli frisk og fit nok til å kun­ne spil­le topp­fot­ball i 2019. Nå er team­et i for­hand­lin­ger om at Ho­pens vei til­ba­ke en­der på TV-ru­ten.

– Det er klart det er fall­gru­ver. Det er ikke uten ri­si­ko. Den størs­te ri­si­ko­en er hvis han skul­le få et til­bake­fall. Hva om han mis­ter mo­ti­va­sjo­nen? Da hjel­per det ikke hva vi gjør. Vi må sør­ge for at sjan­se­ne rundt ak­ku­rat det skal mi­ni­me­res, sier Sta­berg.

– Had­de va­ert en fan­tas­tisk his­to­rie

Borte­kamp-team­et be­står også av TV-fo­to­graf fra Sta­bergs eget film­team, samt Lars Erik Sal­trø Nil­sen. De kjø­rer en knall­hard lin­je. De nes­te må­ne­de­ne skal ikke Ho­pen røre så mye som en pils el­ler kjø­pe så mye som et grise­flax­lodd.

I til­legg er Ran­heims fy­sis­ke tre­ner Ron­ny

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.