– Ald­ri sett en så kom­plett ut­øver i den al­de­ren

Aftenposten - - Sport - PÅL STRANDE GAMLEMOEN

Lands­lags­sjef Pet­ter Løv­berg tror Nor­ge er i ferd med å få frem en ny topp­svøm­mer.

Ons­dag tok nors­ke To­moe Zeni­mo­to Hvas sin and­re me­dal­je i ung­doms-OL i Buenos Ai­res, da han tok bron­se i 50 me­ter rygg. 18-årin­gen sik­ret seg me­dal­je av ed­les­te va­lør to da­ger tid­li­ge­re i 200 me­ter med­ley. Da sat­te han sam­ti­dig ny norsk re­kord på dis­tan­sen.

Natt til fre­dag ble det nok en me­dal­je. Da var han bare en hundre­del fra gul­let på 50 me­ter but­ter­fly. Nord­man­nen del­te sølv­me­dal­jen med rus­sis­ke Da­ni­il Mar­kov.

I til­legg har han al­le­re­de mes­ter­skaps­me­dal­je på se­nior­nivå – bron­se i kort­bane-EM i fjor.

– Kom­plett ut­øver

Det ser ut til at Nor­ge har en ny svømme­stjer­ne å gle­de seg til.

– Jeg har va­ert sjef si­den 2001, og jeg har ald­ri sett en så kom­plett ut­øver i den al­de­ren rent tek­nisk, sier svømme­lands­la­gets tre­ner Pet­ter Løv­berg.

Hvas pre­sen­ter­te seg for al­vor for svømme­ver­de­nen i fjor, da han tok bron­se i kort­bane-EM på se­nior­nivå. NRKs svømme­eks­pert Alek­san­der Het­land tror su­per­ta­len­tet kan va­ere en fi­nale­kan­di­dat al­le­re­de i Tokyo-OL om to år, og me­dal­je­kan­di­dat i 2024, hvis han fort­set­ter frem­gan­gen.

– Han er ve­sent­lig bed­re i år enn i fjor, tar steg og fort­set­ter frem­gan­gen. Det vik­tigs­te er at han ikke er for­nøyd, og ten­ker lang­sik­tig. Det gir meg tro på at han kan va­ere helt der oppe og kjem­pe med de bes­te, sier Het­land.

– Ald­ri helt for­nøyd

Da Hvas tok me­dal­je un­der kort­bane-EM i fjor, sa 17-årin­gen føl­gen­de til SVT: – Jeg skal nyte det­te i ti mi­nut­ter, så må jeg se frem­over. Jeg er ald­ri helt for­nøyd med et løp, og det­te lø­pet er jeg bare halv­veis for­nøyd med.

Het­land har selv både EM-gull og VM-gull fra i kort­bane. Han lot seg im­po­ne­re av hvor­dan Hvas hånd­ter­te fjor­årets suk­sess.

– Man­ge ten­ker at man kan «sur­fe» på det len­ge, men han har bare gått rett til­ba­ke til job­ben og fun­net ut hva han skal for­bed­re. Han tar ikke bare ett steg, men tre. Det er den men­ta­li­te­ten man be­hø­ver for å gjø­re det bra. Om han fort­set­ter slik i syv–åtte år til, vil det ikke va­ere noen som er bed­re enn han.

Lands­lags­sje­fen er opp­tatt av at man ikke må haus­se opp en så ung ut­øver for tid­lig.

– Vi er mer opp­tat­te av hva han gjør i 2024 og åre­ne som kom­mer etter­på. I Tokyo vil han va­ere bare 20 år og ha hele kar­rie­ren foran seg. Jeg øns­ker ikke at man skal leg­ge press på han, men det er in­gen tvil om at han vil kjem­pe i top­pen der med nor­mal pro­gre­sjon.

All­si­dig

Het­land er sva­ert im­po­nert over den men­ta­le inn­stil­lin­gen Hvas har vist hit­til. Han me­ner imid­ler­tid at den tøf­fes­te job­ben gjen­står.

– De syv–åtte åre­ne som kom­mer er de vans­ke­ligs­te. Når man er ung, ut­vik­ler man seg mye på grunn av pu­ber­tet og hor­mo­ner. Den sto­re job­ben kom­mer når man må job­be med små de­tal­jer og set­ter per­son­lig re­kord med to tiende­de­ler i lø­pet av et helt år.

Hvas kan imid­ler­tid dra for­del av at han er all­si­dig.

Han er god på fle­re dis­tan­ser: EM-bron­sen kom på 200 me­ter med­ley, mens ons­da­gens bron­se kom på 50 me­ter rygg. Han har også nors­ke sei­ere i både but­ter­fly og rygg på fle­re dis­tan­ser.

– Det er en for­del at han svøm­mer alle stil­ar­ter. Det er let­te­re å stag­ne­re om man spis­ser seg for tid­lig. Han tren­ger ikke vel­ge én øvel­se før om tre–fire år, sier Het­land.

Sam­men­lig­nes med Oen

Hvas var bare 17 år gam­mel da han tok den nevn­te bron­sen i fjor­årets kort­bane-EM. Til sam­men­lig­ning var Alex­an­der Da­le Oen 21 da han tok sin førs­te in­ter­na­sjo­na­le me­dal­je på se­nior­nivå.

Het­land ser både lik­he­ter og for­skjel­ler mel­lom Hvas og Oen.

– Alex var de­di­kert og de­talj­ori­en­tert over tid da han ble eld­re. Det de­ler de, som alle in­ter­na­sjo­na­le topp­svøm­me­re gjør. To­moe har vist en mo­den­het mye tid­li­ge­re enn det Alex gjor­de. Alex var 20–21 år gam­mel før han tok ste­get opp fra ta­lent til svøm­mer på in­ter­na­sjo­nalt topp­nivå. To­moe har al­le­re­de tatt det ste­get.

Lands­lags­sjef Løv­berg for­står hvor­for folk øns­ker å sam­men­lig­ne Hvas og Oen.

– Jeg ser man­ge av de sam­me trek­ke­ne: de­di­ka­sjon, nys­gjer­rig­het, ut­vik­lings­fo­kus. En utro­lig evne til å ta ut alt i kon­kur­ranse­si­tua­sjon. Det er vans­ke­lig ikke å sam­men­lig­ne litt, men ge­ne­relt er det nok man­ge på det ni­vå­et som de­ler de trek­ke­ne, sier Løv­berg.

To­moe Zeni­mo­to Hvas (18) var bare en hundre­del unna gul­let på 50 me­ter but­ter­fly i ung­doms-OL.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.