Ma­rie Ham­sun 1881-1969

Aftenposten - - Kultur -

Født Ma­rie An­der­sen i El­ve­rum. Eldst av 8 barn. Skue­spil­ler, for­fat­ter og hus­mor.

Exa­men ar­ti­um på Rag­na Ni­el­sens pri­vat­sko­le i

Oslo.

Ar­bei­det tre år som gu­ver­nan­te. Ble sam­bo­er med skue­spil­ler Do­re La­vik. An­satt ved Na­tio­nal­thea­tret fra 1907–1908.

Gif­tet seg med Knut Ham­sun i 1909.

Fire barn: To­re (1912),

Arild (1914), El­linor (1916) og Ceci­lia (1917).

Ga ut to dikt­sam­lin­ger, fem bø­ker i Bygde­barn­se­ri­en (1924–1957) og de selv­bio­gra­fis­ke bø­ke­ne Regn­buen (1953) og Un­der gull­reg­nen (1959).

Med­lem av Na­sjo­nal Sam­ling fra 1936. Dømt til tre års feng­sel og bø­ter etter kri­gen, blant an­net for sine opp­les­nings­tur­neer i Tyskland.

Kil­der: Sto­re Nors­ke Lek­si­kon og Wiki­pe­dia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.