Kla­rer ikke helt å stik­ke hull på små­barns­bob­len

Aftenposten - - Kultur - Mo­ni­ca Isakstu­en Pål Ger­hard Olsen

glad i dem. Men som alle vet har kja­er­lig­he­ten en for­ra­e­dersk tendens til å bli et vrenge­bil­de av seg selv, noe Isakstu­en gir fle­re tref­fen­de og be­ve­gen­de vitne­prov på.

Par­for­hol­dets dy­na­mikk

Der­med er det du­ket for sam­livs­di­men­sjo­nen. For det­te er også histo­ri­en om da hun møt­te ham, gart­ne­ren hun fryk­tet skul­le va­ere ho­mo­fil, i en kos­te­lig feil­kob­ling mel­lom yrke og sek­su­ell leg­ning.

Kon­tras­te­ne er vel­kjen­te nok: Han er den ro­li­ge, sin­di­ge og kan­skje alt­for for­stå­el­ses­ful­le. Hun er den opp­fa­ren­de, ut­age­ren­de. Her, i den ru­brik­ken som he­ter par­for­hol­dets dy­na­mikk, har for­fat­te­ren re­la­tivt lite å mel­de. Høy gjen­kjen­nel­ses­grad, in­gen syn­der­lig over­skri­del­se av fas­te mønst­re.

Da på­kal­ler de fi­lo­so­fis­ke be­trakt­nings­må­te­ne stør­re in­ter­es­se. Som for ek­sem­pel den­ne: «Jeg le­ter etter opp­skrif­ten som gjør det mu­lig å koke re­duk­sjon på sum­men av kvin­ne­lig er­fa­ring, re­duk­sjo­nen skal på om­hyg­ge­lig vis fryse­tør­res til bul­jong­ter­nin­ger og lø­ses opp i varmt vann når det vir­ke­lig trengs».

Stik­ker ikke hull på bob­len

Den kvin­ne­li­ge er­fa­rin­gen er knyt­tet til en kjøk­ken­bordrea­lis­tisk og for­bau­sen­de ufor­an­der­lig livs­ver­den målt opp mot forut­gå­en­de kvinne­ge­ne­ra­sjo­ner – en knu­gen­de hver­dags­lig­het som får et hardt til­trengt løft av en både la­ko­nisk og fan­den­i­voldsk for­mu­le­rings­evne.

De språk­li­ge fer­dig­he­te­ne vir­ker for­lø­sen­de og be­fri­en­de i det som sam­les sett for­to­ner seg som et litt na­er­synt, litt inn­snev­ret ro­man­uni­vers. I min beste­mors bok­hyl­le sto det en gang på 70-tal­let en bok­klubbok av svens­ke Ma­ja Ekelöf, med tit­te­len Rap­port fra en skure­bøt­te.

Å hev­de at Mo­ni­ca Isakstu­en har skre­vet en rap­port fra den byrde­ful­le barne­bob­len, kan vans­ke­lig be­stri­des. Det mes­te av det hun gjør, det gjør hun godt. Men å stik­ke hull på bob­len, det gjør hun ikke.

Det mes­te av det Mo­ni­ca Isakstu­en gjør, det gjør hun godt, skri­ver an­mel­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.