Al­ter­na­tiv no­bel­pris i lit­te­ra­tur

Aftenposten - - Osloby - KRISTIN STORRUSTEN

«Den Nya Aka­de­mi­en» vil gjen­opp­ret­te lit­te­ra­tur­mil­jø­ets an­se­el­se etter skan­da­le­ne i Svens­ka Aka­de­mi­en.

Svens­ka Aka­de­mi­en ble grunn­lagt i 1786, og har si­den 1901 delt ut No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur.

«Den Nya Aka­de­mi­en» ble grunn­lagt vår­en 2018, og del­te i dag ut sin al­ter­na­ti­ve in­ter­na­sjo­na­le lit­te­ra­tur­pris.

Ini­tia­tiv­ta­ger var den svens­ke for­fat­te­ren og jour­na­lis­ten Alex­and­ra Pas­ca­li­dou. På sine nett­si­der skri­ver de at pri­sen skal «va­ere en på­min­nel­se om at lit­te­ra­tur skal va­ere as­so­si­ert med de­mo­kra­ti, åpen­het, em­pa­ti og re­spekt. I en tid der men­nes­ke­li­ge ver­di­er i øken­de grad blir satt spørs­måls­tegn ved, blir lit­te­ra­tur mot­kraf­ten til un­der­tryk­kel­se og taus­hets­plikt.»

Det har stor­met etter at 18 kvin­ner i fjor for­tal­te om tra­kas­se­ring og over­grep av den så­kal­te «Kul­tur­pro­fi­len» med na­er til­knyt­ning til Svens­ka Aka­de­mi­en. Etter en eks­tern gransk­ning for­lot fem av med­lem­me­ne sine plas­ser. Svens­ka Aka­de­mi­en med­del­te i mai at de ikke de­ler ut no­bel­pris i år.

– Bi­blio­te­ka­rer.

Over 100 svens­ke for­fat­te­re og kul­tur­men­nes­ker har en­ga­sjert seg for pri­sen, og de be­stem­te seg for å få hjelp av bi­blio­te­ka­re­ne først.

– Vi viss­te at vi vil­le in­volve­re le­se­re i av­gjø­rel­sen, men å la alle fore­slå hver sin bok had­de blitt uover­sikt­lig. Da slo det oss at bi­blio­te­ka­re­ne er en fan­tas­tisk grup­pe for­di de kan mye om det lit­te­ra­ere, er vant til å møte le­se­re, og ikke hef­tet av kom­mer­si­el­le in­ter­es­ser, sier for­fat­te­ren Sa­ra Lars­son til den fins­ke stats­ka­na­len YLE.

Etter at bi­blio­te­ka­re­ne had­de stemt frem sine fa­vo­rit­ter, fikk alle stem­me på in­ter­nett. Etter 32 000 stem­mer fikk de to men­ne­ne og de to kvin­ne­ne med flest stem­mer en no­mi­na­sjon, og til slutt har en eks­pert­jury kå­ret vin­ne­ren.

Jury­en be­sto av en for­leg­ger, en lit­te­ra­tur­pro­fes­sor, en re­dak­tør og en bi­blio­tek­sjef.

Ma­ry­se Con­dé vin­ner

Den frans­ke for­fat­te­ren Ma­ry­se Con­dé (81) ble til­delt Den Nya Aka­de­mi­ens Lit­te­ra­tur­pris på Stock­holms stads­bi­blio­tek i fre­dag for­mid­dag. Haru­ki Mur­a­ka­mi, van­lig­vis en no­bel­fa­vo­ritt, var også no­mi­nert til pri­sen, men trakk sitt kan­di­da­tur tid­li­ge­re i høst.

Con­dé vant der­med i kon­kur­ran­se med Kim Thúy og Neil Gai­man.

Jury­en skri­ver i sin be­grun­nel­se at «Ma­ry­se Con­dé er en stor his­to­rie­for­tel­ler. For­fat­ter­ska­pet hen­nes til­hø­rer ver­dens­lit­te­ra­tu­ren. I ar­bei­det sitt be­skri­ver hun ko­lo­nia­lis­mens øde­leg­gel­ser og det post­ko­lo­nia­le kao­set i et språk som både er pre­sist og over­vel­den­de. Ma­gi­en, drøm­men og ter­ro­ren er, som kja­er­lig­he­ten, all­tid til ste­de.»

FOTO: JANERIK HENRIKSSON, NTB SCAN­PIX/TT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.