100

Aftenposten - - Navn -

Kokk og hus­mor MÄRT­HY INGE­GÄRD AMUND­SEN Grefsen­hjem­met, Og­munds vei 18 B, 0488 Oslo

Märt­hy In­geärd Amund­sen, født Nils­son, ble født i Spø­land, en «bond­by» i Väs­ter­bot­ten i Nord-Sve­ri­ge. Hun var skole­flink, ble ut­dan­net kokk og var yr­kes­ak­tiv som kjøk­ken­sjef på di­ver­se svens­ke ho­tell. Som dat­ter på en bonde­gård som ble dre­vet som et na­tu­ral­hus­hold, ble Märt­hy la­ert opp i fer­dig­he­ter som å sy, strik­ke, veve, bake og va­ere bu­deie. Som en av de elds­te jen­te­ne i en stor søs­ken­flokk fikk hun også an­svar for å opp­dra de yngs­te søsk­ne­ne. Hun traff Ei­lif, en Oslo-gutt og krigs­flykt­ning, de ble gift og flyt­tet til Oslo etter kri­gen. Sam­men byg­de de hus og fikk to barn. Som van­lig for den­ne ge­ne­ra­sjo­nen ble Märt­hy nå hjemme­va­eren­de hus­mor. Ju­bi­lan­ten var en lese­hest med låne­kort på Deich­man. Hun har va­ert et fa­mi­lie­k­ja­ert strikke­fan­tom, og hun strik­ket Ma­rius­gen­se­re til hele slek­ta. Hun had­de også stor gle­de av å ha en åpen dør for ven­ner og slekt­nin­ger på nor­ges­be­søk. Märt­hy Inge­gärd Amund­sen ble enke i 1994. Hun har bodd fle­re ste­der i Oslo, og 93 år gam­mel flyt­tet hun inn på plei­e­hjem. Ju­bi­lan­ten fei­res av barn, barne­barn og svi­ger­dat­ter på plei­e­hjem­met hvor hun nå bor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.