På kryss og quiz

Aftenposten - - Radio Og Tv -

1. Hva he­ter de tre dom­stol­ni­vå­ene i Nor­ge?

2. Hvil­ket land er ver­dens enes­te kei­ser­døm­me?

3. Hvor stor an­del av Nor­ges voks­ne be­folk­ning opp­gir at de ikke har druk­ket al­ko­hol i lø­pet av det sis­te året?

4. Hvil­ken folke­valgt for­sam­ling ble of­fi­si­elt åp­net 9. ok­to­ber 1989 av kong Olav?

5. Hva he­ter stei­nen som ble fun­net un­der Na­po­le­ons felt­tog i Egypt i 1799, og som ble en nøk­kel

til å tol­ke hie­ro­gly­fe­ne?

6. Hvil­ket TV-pro­gram le­des av Tria­na Ig­le­sias?

7. Hvil­ken bil­pro­du­sent står bak mo­del­ler som X1, X2 og X3?

8. I hvil­ket land lig­ger vin­ter­sports­te­det Gsta­ad?

9. Hvil­ken ost har navn etter det frans­ke or­det for geit?

10. Hvil­ken mol­den­ser står bak ro­ma­ner som Evig søn­dag, Kja­ere og Hver gang du for­la­ter meg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.