Vil red­de al­ter­mo­tiv fra kri­gen

Vegg­ma­le­ri­et i Ila­da­len kir­ke frem­stil­ler mot­stands­pres­ter som Jesu di­sip­ler. – En per­le som for­tje­ner å skin­ne, sier pres­ten.

Aftenposten - - Kultur - EDEL BAKKEMOEN

Vegg­ma­le­ri­et i Ila­da­len kir­ke frem­stil­ler mot­stands­pres­ter som Jesu di­sip­ler. – Det er en per­le som for­tje­ner å skin­ne, me­ner pres­ten.

– Fres­ken er et kle­no­di­um, men er dess­ver­re ikke blitt iva­re­tatt som den bur­de. Ma­le­ri­et er nes­ten gjen­grodd, så mo­ti­vet er ikke len­ger så lett å se, sier sogne­prest Knut Rygh i Sa­ge­ne og Ila­da­len me­nig­het.

Af­ten­pos­ten har tid­li­ge­re skre­vet at Ila­da­len er en ni kir­ker som kan bli tatt ut av me­nig­hets­bruk. Mor­ten Sti­ge, som er av­de­lings­le­der hos By­an­tik­va­ren og eks­pert på kirke­ar­ki­tek­tur, har tatt til orde for at det has­ter å fre­de kir­ker som even­tu­elt leg­ges ned. Han me­ner ma­le­ri­et i Ila­da­len høy­ner ver­di­en av kir­ken.

– Det­te er sa­er­lig in­ter­es­sant for­di det å bru­ke le­ven­de mo­del­ler i kirke­kunst bin­der sam­men bi­bel­his­to­ri­en og vår na­ere his­to­rie. Bak­grun­nen for den­ne al­ter­fres­ken var ukjent for meg, sier Sti­ge.

Rygh for­tel­ler at det un­der en bispe­vi­si­tas i 2003 kom en an­be­fa­ling om å få ren­set det­te ma­le­ri­et, men det har ikke va­ert øko­no­mi i sys­te­met til det.

– Al­ter­fres­ken er en skjult skatt fra krigs­ti­den og en del av by­ens krigs­his­to­rie. Som kirke­ma­le­ri er det en per­le som for­tje­ner å skin­ne, sier pres­ten.

Mo­ti­vet er Kris­ti him­mel­fart

Fond­veg­gen bak al­ter­tav­len ble malt av Per Vi­ge­land i ti­den mel­lom 1941 og 1944. Da kir­ken ble inn­viet Kris­ti him­mel­farts­dag 1941, var kun midt­par­ti­et med Kris­tus fer­dig. Mo­ti­vet er fra him­mel­far­ten. Rundt Kris­tus kne­ler el­ler står el­le­ve di­sip­ler.

I det midt­østen-in­spi­rer­te by­bil­det bak ser vi Ila­da­len kir­ke skil­le seg ut blant frem­med­ar­te­de byg­nin­ger.

– I di­sip­le­ne kan man ty­de­lig gjen­kjen­ne trekk fra sam­ti­dens mot­stands­pres­ter. De la ned em­be­tet, mis­tet løn­nen og sam­let seg rundt Kris­tus. Også pros­ten Fre­de­rik Prytz er med; han står litt skyld­be­tyn­get med ned­sen­ket blikk, for­tel­ler sogne­prest Knut Rygh. Prytz døde i 1937. Han var far til fi­nans­mi­nis­ter Fre­de­rik Prytz, som satt i Quis­lings re­gje­ring un­der kri­gen.

Inn­viet kir­ken un­der kri­gen

Rygh tol­ker ma­le­ri­et som en del av mot­stands­kam­pen i kir­ken.

Bis­kop Ei­vind Berg­grav, som inn­viet kir­ken, er med som Jo­han­n­es yt­terst til venst­re i bil­det, hvor han hil­ser Frel­se­ren med beg­ge ar­mer reist. Sogne­pres­ten i Ila­da­len, Ja­cob Ofte­bro Rød­land, er frem­stilt som Pe­ter.

Bis­kop Berg­grav var en sam­len­de skik­kel­se i den kir­ke­li­ge mot­stands­kam­pen. Han var ho­ved­man­nen bak bis­ko­pe­nes hyrde­brev på ny­året i 1941, og bak be­kjen­nel­ses­skrif­tet Kir­kens Grunn, som dan­net grunn­la­get for pres­te­nes em­bets­ned­leg­gel­se 1. påske­dag 1942.

24. fe­bru­ar 1942 la de nors­ke bi-

sko­pe­ne ned sine stat­li­ge em­be­ter i pro­test mot det na­zis­tis­ke sty­ret. I april 1942 ble Berg­grav ar­res­tert og der­et­ter in­ter­nert i sin egen hyt­te i As­ker i tre år.

For­evi­get på al­ter­tav­len el­lers er sogne­prest Jon Jørund Manns­åker i Tre­fol­dig­het me­nig­het, hjelpe­prest Alex­an­der John­son i Ura­nien­borg me­nig­het, sogne­prest Mi­kael Mik­kel­sen Johne i Ja­kob me­nig­het, sogne­prest Lau­ritz Th­rap He­uch i Sa­ge­ne me­nig­het, prest Fred. Ty­bring i Ura­nien­borg me­nig­het, prest Dag­finn Hau­ge i Lille­borg me­nig­het, samt prest Ar­ne Fjeld­berg i Frog­ner me­nig­het. Ma­le­ren og glass­kunst­ne­ren Per Vi­ge­land (1904–68) var sønn av Ema­nu­el Vi­ge­land, nevø av Gus­tav Vi­ge­land og far til smykke­kunst­ner Tone Vi­ge­land og me­tall­kunst­ner Pål Vi­ge­land. Han har de­ko­rert en rek­ke kir­ker.

FOTO: DAN P. NEEGAARD

Sogne­prest Knut Rygh (t.v.) og Mor­ten Sti­ge, av­de­lings­le­der hos By­an­tik­va­ren me­ner fresko­ma­le­ri­et i Ila­da­len kir­ke tren­ger en opp­frisk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.