I Nor­ge re­kvi­rer­te For­sva­ret fire fyl­ker

Un­der øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re skal over 40.000 sol­da­ter og 10.000 kjøre­tøy­er tre­ne i ut­mark og inn­mark på stat­lig og pri­vat ei­en­dom.

Aftenposten - - Forside - SVEINUNG BERG BENTZRØD

Noen da­ger før øvel­sen No­b­le Led­ger fikk Bryh­ni be­søk av to sol­da­ter som spur­te om til­la­tel­se til å øve på ei­en­dom­men hans.

– Det sa jeg nei til, og teg­net inn på kar­tet om­rå­de­ne som de måt­te hol­de seg unna. Det­te skul­le de re­spek­te­re, for­tel­ler Bryh­ni til Forsvarets Forum.

Li­ke­vel kjør­te Tele­mark ba­tal- jon ut på jor­de­ne hans. Øvings­le­del­sen ble kon­tak­tet, men ska­den had­de skjedd.

– En­kel­te ste­der ble det opp­til 40 centi­me­ter dype spor i åke­ren. Det ble både pakkeska­der og ska­der på grøfte­sys­te­met som skal dre­ne­re vann, sier han til Forsvarets forum.

Helst skul­le han sett at det ble inn­ført for­bud mot å bru­ke inn­mark un­der sli­ke øvel­ser.

Det av­vi­ser For­sva­ret. Som gans­ke en­kelt kan re­kvi­re­re om­rå­der de øns­ker å tre­ne i. Den­ne gang har de re­kvi­rert ikke mind­re enn fire nors­ke fyl­ker: Hed­mark, Opp­land, Mø­re og Roms­dal og Trøn­de­lag.

Øver uten­for mi­li­ta­ert om­rå­de

Som enes­te land i NATO har Nor­ge i over 50 år øns­ket al­li­er­te vel­kom­men til å øve på krig uten­for mi­li­ta­ere om­rå­der. Un­der stor­øvel­sen Tri­dent Junc­tu­re i høst skal over 40.000 sol­da­ter to­talt og 10.000 kjøre­tøy­er tre­ne på strid og hur­tig for­flyt­ning i ut­mark og inn­mark, på stat­lig som pri­vat ei­en­dom.

To­talt an­tall sol­da­ter, in­klu­dert de som er om­bord på skip og fly, lig­ger nå på rundt 50.000. Det er den størs­te mi­li­taerøvel­sen som har va­ert gjen­nom­ført i Nor­ge si­den den kal­de kri­gens slutt.

Øvel­sen gir sto­re mi­li­ta­ere ge­vins­ter: NATO får trent sam­men, sam­ti­dig som Nor­ge får en slags trygg­het for at vi vir­ke­lig får hjelp i en krise­si­tua­sjon.

Også det som kal­les to­tal­for­sva­ret får tes­tet seg: Det si­vi­le sam­funn bi­drar med trans­port, mat, medi­sinsk bi­stand og po­li­ti, hjelp det mi­li­ta­ere er helt av­hen­gig av.

Sam­ti­dig hav­ner sol­da­ter, kjøre­tøy­er og skip i kon­flikt med land- bruk, fiske­opp­drett, fly­tra­fikk og vei­trans­port. Kjempe­øvel­sen set­ter kraf­ti­ge spor, og in­gen får be­talt for å «låne» ut sin grunn.

Bare Nor­ge gjør det­te

Af­ten­pos­ten får be­kref­tet at Nor­ge er ale­ne i NATO om å ri­si­ke­re sto­re øde­leg­gel­ser i na­tur og på jor­der un­der sli­ke øvel­ser.

Det van­li­ge er at selv sto­re NATOøvel­ser hol­des på mi­li­ta­ere ba­ser og på mi­li­ta­ere om­rå­der. Det var til­fel­le sist det ble av­holdt en øvel­se av Tri­dent Junc­tu­res for­mat, i Spania, Portugal og Italia, i 2015, og det er til­fel­le når NATO øver i and­re land.

Nåd­de en topp i 1986

Tid­li­ge­re topp­of­fi­ser Ja­cob Bør­re­sen le­det selv stor­øvel­sen Strong Re­sol­ve i Nor­ge i 2002, som re­pre­sen­tant for NATOs øverst­kom­man­de­ren­de for Euro­pa.

Han opp­ly­ser at sto­re mi­li­taerøvel­ser i regi av NATO har et va­ert fak­tum i Nor­ge si­den 1960-tal­let. Og at sli­ke øvel­ser fort­sat­te å vokse i stør­rel­se ut­over 1970- og 80-tal­let.

– På 1970-tal­let kun­ne øvel­ser i Nor­ge tel­le 30.000 al­li­er­te sol­da­ter, in­klu­dert fly- og skips­be­set­nin­ger, i til­legg til 15–20.000 nors­ke sol­da­ter, sier Bør­re­sen.

– I 1986 ble det nådd en topp for hva Nor­ge var i stand til hånd­te­re av sto­re, land­ba­ser­te øvel­ser. Øvel­se­ne før­te også til stor sli­ta­sje på ter­ren­get, sier han.

Bør­re­sen lis­ter opp føl­gen­de for­kla­rin­ger på hvor­for Nor­ge sier ja:

FOTO: WERNER JUVIK, FORSVARETS FORUM

Lars Bryh­ni og miljø­vern­of­fi­ser Ma­ri­an­ne Bø på Stan­ge i 2018, fire år etter øvel­sen No­bel Led­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.