Ma­ner til for­soning

Aftenposten - - Forside - RO­BERT GJERDE

KrF-nes­tor Kjell Mag­ne Bon­de­vik fryk­ter flukt fra par­ti­et. Han me­ner det er vik­tig at flest mu­lig blir med vi­de­re for å byg­ge et bre­de­re par­ti som kan vokse og til­trek­ke nye vel­ge­re, også på venstre­si­den.

KrF-høv­ding Kjell Mag­ne Bon­de­vik me­ner Knut Arild Harei­de har star­tet en pro­sess som ikke lar seg stan­se. Han tror Harei­des plan for et bredt KrF som også ap­pel­le­rer til venstre­si­den, blir en rea­li­tet.

– Fre­dag var en tung dag. Den sit­ter fort­satt i, sier tid­li­ge­re KrF-le­der og stats­mi­nis­ter Kjell Mag­ne Bon­de­vik. Vi mø­ter ham to da­ger etter at KrFs lands­møte vra­ket Knut Arild Harei­des for­slag om venstre­vri.

– Men nå må vi snak­ke vel om hver­and­re, støt­te hver­and­re og strek­ke ut hen­de­ne. For vi er så man­ge som er så glad i det­te par­ti­et. Og det er in­gen som kan ta KrFs rol­le i verdi­de­bat­ten i Nor­ge. Jeg hå­per der­for flest mu­lig av dem som tap­te blir i par­ti­et, både til­lits­valg­te med­lem­mer og vel­ge­re, sier Bon­de­vik.

Folk gråt åpen­lyst på KrFs eks­tra­or­di­na­ere lands­møte da re­sul­ta­tet var klart.

Noen gråt for­di de var dønn uenig i vei­val­get. Noen for­di de ikke or­ket tan­ken på å sit­te i sam­me re­gje­ring som Frp. Noen gråt for­di de mest sann­syn­lig mis­ter en sva­ert po­pu­la­er parti­le­der.

Noen gråt for alt det­te sam­ti­dig.

– KrF kan grad­vis bli slik Harei­de be­skri­ver det

Bon­de­vik me­ner li­ke­vel Harei­de har satt i gang en pro­sess som ikke lar seg stan­se.

– Og nå ten­ker jeg len­ger enn de fore­stå­en­de for­hand­lin­ge­ne om å tre inn i Re­gje­rin­gen. På litt leng­re sikt hand­ler det­te om hvor­dan par­ti­et skal bli.

– Knut Arild har skis­sert en vei, en ret­ning, til et bre­de­re par­ti som kan ap­pel­le­re både til høy­re og ven­st­re. Et par­ti som byg­ger bro­er i ste­det for å byg­ge mu­rer i sam­fun­net.

Han tror man­ge av dem som stem­te for å sam­ar­bei­de med høyre­si­den, er enig i Harei­des be­skri­vel­se av et bre­de­re par­ti som kan vokse og til­trek­ke nye vel­ge­re, også på venstre­si­den.

– Det er der­for vik­tig at flest mu­li­ge blir med vi­de­re og tar del i den pro­ses­sen.

– Par­ti­et kan grad­vis, over tid, bli slik Harei­de be­skri­ver det. Vi må der­for evne å se len­ger enn den­ne høs­ten, sier Bon­de­vik.

Han sier KrF er mye mer sam­men­satt enn det blir be­skre­vet som.

– Det er ikke bare bede­hus­fol­ket i sør og vest og «folke­kirke­fol­ket» på Øst­lan­det, i Midt-Nor­ge og i nord. Se på indre­mi­sjons­folk som In­ge­brigt Sør­fonn og Kris­ti­an Hel­land. De stem­te for Harei­des ret­ning. Mens man­ge blant «folke­kirke­fol­ket» på Øst­lan­det stem­te blått. Jeg tror Harei­de ap­pel­le­rer til beg­ge dis­se mil­jø­ene.

Tror det blir en fire­parti­re­gje­ring

– Hvor­dan skal så­re­ne le­ges, Bon­de­vik?

– De som vant, må ta med seg dem som sto på den ta­pen­de si­den. Det er også vik­tig at de som nå skal for­hand­le også sik­rer re­el­le po­li­tis­ke gjen­nom­slag som også «ta­pen­de» side kjen­ner seg igjen i.

Bon­de­vik leg­ger nå til grunn at det gans­ke sik­kert blir en fire­parti­re­gje­ring.

Han vi­ser til at KrF har sam­ar­bei­det om fem stats­bud­sjet­ter med Sol­berg-re­gje­rin­gen, og at Er­na Sol­berg nå ser mu­lig­he­ten til å få rea­li­sert sin kongs­tan­ke, en fler­talls­re­gje­ring på ikke-so­sia­lis­tisk side.

– Det må vi tro på. Og jeg øns­ker KrFs for­hand­lings­de­le­ga­sjon vir­ke­lig lyk­ke til.

– Krist­ne vel­ge­re for­de­ler seg i dag på nes­te alle par­ti­er. Fryk­ter du at fle­re krist­ne nå hel­ler vil gi sin stem­me til Ap og Sp?

– Ja, jeg fryk­ter det. Men vi må se litt len­ger frem. Det er tre år til nes­te stor­tings­valg. Jeg vil be folk ta det med ro. Jeg hå­per at man­ge av mine me­nings­fel­ler, som hå­pet på et an­net ut­fall, vil se at vi er man­ge som er med vi­de­re. Og at de ten­ker seg godt om.

– Knut Arild tap­te med raus­het og ver­dig­het. Nå må vi and­re føl­ge opp.

– Ikke ar­ki­tekt

Han av­vi­ser ka­te­go­risk at han var en slags ar­ki­tekt bak Harei­des vei­valg.

– Det er feil. Jeg var over­ho­det ikke en ar­ki­tekt. Han in­for­mer­te meg noen da­ger før han holdt ta­len sin. Jeg var ikke over­ras­ket over det han sa, men over ty­de­lig­he­ten hans.

Bon­de­vik av­slø­rer at hans «plan B», hvis Harei­de tap­te, ikke var en blå re­gje­ring, men fort­satt op­po­si­sjon, i tråd med «Grø­van-lin­jen».

– Ja, sub­si­di­ert vil­le jeg fore­truk­ket Grø­v­ans for­slag. Det had­de va­ert let­te­re å svel­ge. Men hele parti­le­del­sen sto sam­men om at man skul­le i re­gje­ring, uan­sett far­ge, så da ble det slik.

– Ble du over­ras­ket da Ro­ga­land KrF ikke send­te en re­pre­sen­ta­tiv de­le­ga­sjon? Og at det størs­te lo­kal­la­get Kris­tian­sand KrF send­te en nes­ten hel­blå de­le­ga­sjon til års­mø­tet?

– Ja, jeg ble over­ras­ket over det. Men det har vi nå lagt bak oss.

Bon­de­vik har som KrF-le­der sam­ar­bei­det til beg­ge si­der, men når det gjel­der re­gje­rings­sam­ar­beid, har han kun sam­ar­bei­det med høyre­si­den. Han har va­ert med i fire ikke-so­sia­lis­tisk re­gje­rin­ger, i to av dem har han va­ert stats­mi­nis­ter.

– Hvor­for har det ikke tid­li­ge­re va­ert na­tur­lig for deg å ta KrF inn i et re­gje­rings­sam­ar­beid med venstre­si­den?

– Det kun­ne ha skjedd. Jeg har ald­ri va­ert prin­si­pi­elt imot det. To gan­ger har Ap in­vi­tert til det. Først da Thor­bjørn Jag­land var par­la­men­ta­risk le­der, mens Gro Har­lem Brundt­land var stats­mi­nis­ter. Og der­nest i 2001 da det først ble brudd i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne mel­lom KrF, Ven­st­re og Høy­re. Da ring­te Jens Stol­ten­berg.

Bon­de­vik sier at de po­li­tis­ke om­sten­dig­he­te­ne ak­ku­rat der og da gjor­de det vans­ke­lig. Det had­de hel­ler ikke va­ert noen forut­gå­en­de dis­ku­sjon i KrF om re­gje­rings­sam­ar­beid ned Ap.

– Men jeg var fris­tet i 2001. Det må jeg inn­røm­me. Men vi had­de gått til valg på re­gje­rings­skif­te. Og Ap var den sto­re ta­pe­ren i 2001.

Glip­pet på his­to­risk mu­lig­het

Han sier et re­gje­rings­sam­ar­beid mel­lom KrF, Sp og Ap var en his­to­risk sjan­se for å for­ene kris­ten­fol­ket og ar­bei­der­be­ve­gel­sen.

– Det har, helt si­den mel­lom­krigs­ti­den, va­ert et mot­set­nings­for­hold mel­lom kris­ten­fol­ket og ar­bei­der­be­ve­gel­sen. Det har va­ert noe vond og ufor­løst. Vi had­de en en his­to­risk sjan­se til å byg­ge en bro. En his­to­risk sjan­se til å få økt for­stå­el­se i ar­bei­der­be­ve­gel­sen for den kris­ten kul­tur­ar­ven. Men den­ne mu­lig­he­ten kan kom­me til­ba­ke.

FOTO: MONICA STRØMDAHL

Kjell Mag­ne Bon­de­vik ma­ner til for­soning etter det skjebne­svang­re KrFlands­mø­tet fre­dag. – Nå må vi snak­ke vel om hver­and­re, støt­te hver­and­re og strek­ke ut hen­de­ne, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.