KAN FORBY BRÅKETE FISK

På den ene si­den av fjor­den er en mi­li­ta­er måle­sta­sjon, på den and­re et opp­dretts­an­legg.

Aftenposten - - Forside - KJETIL HANSSEN

Høy­este­rett har be­stemt at For­sva­ret kan forby støy­en­de fiske­opp­drett for å sik­re stille­gå­en­de ubå­ter.

Høy­este­rett har be­stemt at For­sva­ret kan forby støy­en­de fiske­opp­drett for å sik­re sine egne stille­gå­en­de ubå­ter.

På Heg­gerneset i Herdle­fjor­den nord for Bergen har For­sva­ret et an­legg som må­ler støy fra un­der­vanns­bå­ter og skip. Det har va­ert der si­den 1994. I Lakse­vi­ka på and­re si­den av fjor­den har Blom Fiske­opp­drett dre­vet et an­legg si­den 1995.

Det­te har i fle­re år ført til kluss og uover­ens­stem­mel­ser. For­sva­ret me­ner støy fra opp­dretts­an­leg­get øde­leg­ger for måle­sta­sjo­nen og vil i hvert fall ikke ha noen ut­vi­del­ser.

Ikke opp­da­ges av fien­den

For­sva­ret må­ler støy slik at de til en­hver tid kjen­ner sine egne far­tøy på ly­den. I til­legg vil man pas­se på at ubå­te­ne er så stille­gå­en­de som mu­lig, slik at de ikke opp­da­ges av en fien­de.

Vant i lag­manns­ret­ten

Opp­dret­ter­ne dro For­sva­ret for ret­ten. De vil­le ha en dom på at de mi­li­ta­ere ikke kun­ne forby dem å dri­ve på ste­det, ikke kun­ne nek­te dem å ut­vi­de drif­ten og ikke kun­ne nek­te folk ad­gang til an­leg­get. I Nord­hord­land ting­rett tap­te de, men i Gu­la­ting lag­manns­rett vant opp­dret­ter­ne.

Ny­lig falt dom­men i Høy­este­rett. Her vant For­sva­ret frem med fire mot én stem­me.

Ubå­ter for 30 mil­li­ar­der

Sje­fen for Sjø­for­sva­ret, Nils Andreas Sten­sø­nes, la i en skrift­lig for­kla­ring til dom­mer­ne stor vekt på lytte­sta­sjo­nen:

«Den mi­li­ta­er­tek­no­lo­gis­ke ut­vik­ling går vi­de­re i ret­ning av ve­sent­lig stil­le­re ubå­ter og far­tøy­er. Ev­nen til å hol­de kon­troll på og kor­ri­ge­re (re­du­se­re) egen­støy er der­for sta­dig vik­ti­ge­re. Støy­må­lin­ger er der­for vik­tig for for­svar av Nor­ge og våre al­li­er­te», ar­gu­men­te­rer ad­mi­ra­len.

Han min­ner om at Nor­ge har in­ves­tert over 20 mil­li­ar­der kro­ner i fre­gat­ter og skal sat­se over 30 mil­li­ar­der på nye ubå­ter.

«Heg­gerneset måle­sta­sjon er vik­tig for å få ef­fekt av dis­se in­ves­te­rin­ge­ne», me­ner Sten­sø­nes.

Har va­ert etter­ret­nings­mål

Iføl­ge sik­ker­hets­le­de­ren ved For­svars­ma­te­ri­ell, Jan Bør­re Skred­der­ber­get Erik­sen, har de be­vis for at Heg­gerneset al­le­re­de har va­ert mål for frem­med etter­ret­ning. For­sva­ret er redd for at frem­me­de mak­ter skal få in­for­ma­sjon om «far­tøy­enes akus­tis­ke sig­na­tu­rer» – alt­så hvor­dan det en­kel­te far­tøy hø­res ut. Det kan med­føre «mar­kant tap av evne til over­le­vel­se i en kon­flikt», på­pek­te Erik­sen over­for Høy­este­rett.

Tre ri­siko­mo­men­ter

Høy­este­retts fler­tall opp­sum­me­rer pro­ble­me­ne for For­sva­ret i tre punk­ter:

Det er en sik­ker­hets­ri­si­ko knyt­tet til per­soners til­gang til opp­dretts­an­leg­get. Hvis Blom selv kan be­stem­me hvem som skal ha ad­komst – hva en­ten det er an­sat­te el­ler le­ve­ran­dø­rer – øker det­te ri­si­ko­en for at frem­med etter­ret­ning kan få til­gang til de opp­lys­nin­ge­ne Blom får fra For­sva­ret om når må­lin­ge­ne gjen­nom­fø­res.

Støy fra an­leg­get på­vir­ker må­lin­ge­ne og kan føre til feil­ak­ti­ge el­ler upå­li­te­li­ge re­sul­ta­ter.

An­leg­get med­fø­rer en ri­si­ko for ska­de på For­sva­rets un­der­vanns­bå­ter.

Det ju­ri­dis­ke spørs­må­let i sa­ken var om For­sva­ret har hjem­mel i sik­ker­hets­lo­ven til å forby el­ler be­gren­se fiske­opp­dret­ter­nes virk­som­het. Sva­ret var ja.

Vil kre­ve kom­pen­sa­sjon

Styre­le­de­ren i Blom Fiske­opp­drett, Tor­bjørn Gjels­vik, har kom­men­tert dom­men i et inn­legg på nett­ste­det Ilaks. Han me­ner av­gjø­rel­sen vil ha be­tyd­ning for alle som dri­ver virk­som­het på ste­der der For­sva­ret er el­ler øns­ker å va­ere.

– Lo­ka­li­te­ten er en av Bloms bes­te, og blir vi tvun­get vekk av sta­ten, vil det på­fø­re oss et be­ty­de­lig tap som vi vil kre­ve kom­pen­sert, frem­hol­der Gjels­vik.

kjetil.hanssen@af­ten­pos­ten.no

Nor­ge skal kjø­pe fire nye ubå­terba­sert på den tys­ke ubåt­ty­pen212A.

FOTO: HALVOR SOLHJEM NJERVE

Den nors­ke ubå­ten KNM Ut­va­er un­der en øvel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.