Joa­cim Lund: Trekk pus­ten, snart druk­ner vi i kjøtt

Aftenposten - - Forside - Kom­men­ta­tor

... og liv­bøy­en er ikke å fôre rev og mink med lamme­kar­ré og en­tre­côte.

I ren de­spe­ra­sjon ble 1 mil­lion kilo kjøtt malt opp til fôr til pels­dyr­in­du­stri­en i som­mer. Det er pas­se sprøtt. Li­ke­vel har det nors­ke kjøtt­ber­get nå vokst seg stort nok til at det har opp­stått en slags Man­nen-si­tua­sjon. Fjel­let er så stort og vi så små. Det er ute av kon­troll. For stort til å hånd­te­re. 10 mil­lio­ner kilo.

Hvor­dan ble det slik?

Er det din skyld?

Det skor­ter ikke på krea­ti­ve for­søk på å peke ut en synde­bukk. Det mest fan­tasi­ful­le, kan­skje også det van­ligs­te, dess­ver­re, er å skyl­de på folk flest: Det­te vil­le ikke va­ert et pro­blem der­som du var litt mind­re kre­sen, vet du. Det vil­le ikke drept deg å drop­pe lamme­kjøt­tet og spi­se sau en gang iblant.

Alle som en el­ler an­nen gang har sne­i­et inn­om res­tau­rant­bran­sjen, vil an­ta­ge­lig kun­ne skri­ve un­der på føl­gen­de: For­sø­ker du å få folk til å spi­se noe de ikke har lyst på, star­ter du i mot­bak­ke. Vel­ger du i til­legg en tak­tikk som går ut på å på­fø­re gjes­te­ne skyld­fø­lel­se, skam og dår­lig sam­vit­tig­het, er du hel­dig om de ikke set­ter fyr på res­tau­ran­ten på vei ut.

Kon­su­met må ikke opp. Pro­duk­sjo­nen må ned.

Løs­nin­gen er alt­så ikke å kla­ge over folks mat­va­ner og hel­ler ikke å fôre rev og mink med lamme­kar­ré og en­tre­côte. Vi må lete etter synde­buk­ker et an­net sted.

Et par ube­ha­ge­li­ge sann­he­ter: Vi spi­ser alt­for mye kjøtt i Nor­ge og pro­du­se­rer enda mer. Grov­sor­te­rer vi be­ho­ve­ne, er det to ting som skil­ler seg ut: Vi har for mye mat og for lite fôr.

Er det bon­dens skyld?

Nei. Det er rik­tig­nok bon­den som vel­ger om han skal pro­du­se­re dyr og hvor man­ge dyr han i så fall skal pro­du­se­re. Men bon­den vel­ger, som alle and­re, det som gir ut­sik­ter til lønn. El­ler for å si det litt for en­kelt: Bon­den gjør det bon­den blir sub­si­di­ert til å gjø­re.

For noen år si­den ble bon­den sub­si­di­ert til å øke pro­duk­sjo­nen. Sist det var mar­keds­ba­lan­se for kjøtt av sau og lam, var i 2015. Før det var det re­gel­rett man­gel på lamme­kjøtt. Det er grun­nen til at inn­ret­nin­gen på sub­si­die­ne ble end­ret fra po­li­tisk hold for å øke pro­duk­sjo­nen. Det vir­ket kan­skje for­nuf­tig den gan­gen, men kur­ve­ne av­slø­rer at tam­pen bren­ner. Sub­si­die­ne fun­ger­te, alle pi­ler pe­ker opp­over.

Er det po­li­ti­ker­nes skyld?

Her be­gyn­ner det å bli litt kjøtt på bei­net i be­skyld­nin­ge­ne, om det er lov å bru­ke det ut­tryk­ket. For ek­sem­pel er både pri­sen på im­por­tert kraft­fôr og inn­ret­nin­gen på sub­si­die­ne po­li­tisk styrt, og beg­ge de­ler har bi­dratt til over­pro­duk­sjo­nen.

For­le­den svar­te land­bruks- og mat­mi­nis­ter Bård Hoks­rud (Frp) på et skrift­lig spørs­mål om hvor­dan han har tenkt å hånd­te­re over­pro­duk­sjo­nen. Jo, svar­te Hoks­rud, i årets jord­bruks­av­ta­le er sat­se­ne for til­skudd til lamme­slakt re­du­sert, og det er null­vekst i and­re til­skudd. Dess­uten har In­no­va­sjon Nor­ge fått be­skjed om ikke å prio­ri­te­re å dele ut pen­ger til in­ves­te­rin­ger i saue­fjøs.

Alt det­te er vel og bra, men lø­ser ikke det egent­li­ge pro­ble­met. Det kan sik­kert vir­ke lo­gisk at bon­den pro­du­se­rer mind­re kjøtt når sum­men han el­ler hun får pr. dyr blir re­du­sert. Men det er bare en halv­tenkt tan­ke. For når en­hets­pri­sen går ned, sit­ter bon­den igjen med to mu­lig­he­ter: å slut­te (noen vel­ger det) el­ler å øke pro­duk­sjo­nen for å kom­pen­se­re for ta­pet. Der­med er pro­ble­met fort­satt det sam­me, et en­øyd fo­kus på vo­lum i pro­duk­sjo­nen.

Kjøtt­ho­dets lo­gikk

For å unn­gå av­spo­rin­ger: Den­ne po­li­tik­ken er blitt ført av skif­ten­de re­gje­rin­ger i man­ge år, da­gens sys­tem er en jus­tert ut­ga­ve av det rødgrøn­ne sys­te­met. Bil­lig, im­por­tert kraft­fôr og pre­mie­ring av an­tall dyr og kilo.

Grov­sor­te­rer vi be­ho­ve­ne, er det to ting som skil­ler seg ut: Vi har for mye mat og for lite fôr. Det be­tyr at kjøtt­pro­duk­sjo­nen må ned, i alle fall for sau og gris, og den må i mye stør­re grad ba­se­res på lo­ka­le fôr­res­sur­ser. Et smart grep for å slå to flu­er i ett smekk (at­trak­tivt i fjø­set!) er der­for å dreie sub­si­die­ne fra vekt og vo­lum til pro­duk­sjons­me­to­de.

Nor­ge er det lan­det i Euro­pa som har al­ler la­vest an­del land­are­al som kan bru­kes til å dyr­ke mat til men­nes­ker. Til gjen­gjeld har vi enor­me area­ler som eg­ner seg til å dyr­ke gress – som i sin tur kan bli men­neske­mat der­som det pas­se­rer gjen­nom en sau el­ler en ku.

Det må ut­nyt­tes bed­re.

Alt med måte

Må­let er ikke at over­skudds­la­ge­ret skal bli helt borte, bare så det er sagt. Noe må vi ha i bak­hånd for å sør­ge for at bu­tikk­hyl­le­ne kan fyl­les opp når det trengs. Men alle er eni­ge i at la­ger­be­hold­nin­gen må re­du­se­res. For, som nors­ke bøn­der har sagt til alle ti­der, det er ille å druk­ne på tør­re lan­det.

FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

Kon­su­met må ikke opp. Pro­duk­sjo­nen må ned, kon­sta­te­rer kom­men­ta­to­ren. Her fra slakt av stor­fe på Fat­land slak­te­ri i Kjøtt­byen på Furu­set i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.