– Krigs­ho­ved kvar­ter bør byt­tes

Aftenposten - - Forside - EIRIK HUSØY

For­svarsa­na ly­ti­ker me­ner Re­gje­rin­gens «hem­me­li­ge» krigs­ho­ve dkvar­ter er så lite hem­me­lig at det bør flyt­tes.

Myn­dig­he­te­ne har ved fle­re an­led­nin­ger av­slørt sva­ert sen­si­tiv in­for­ma­sjon om Nor­ges «hem­me­li­ge» krigs­ho­ved­kvar­ter. Men de er­kjen­ner fort­satt ikke at an­leg­get fin­nes.

Har du noen gang sett for deg hva du vil­le gjort der­som en ny krig brøt ut? Om hacke­re kut­tet strøm­for­sy­nin­gen og strids­vog­ner rul­let over gren­sen? El­ler hva om et nytt stort, ko­or­di­nert ter­ror­an­grep ram­met Nor­ge?

Hvis det blir kri­se, eva­ku­eres re­gje­rings­med­lem­me­ne til krigs­ho­ved­kvar­te­ret. Her­fra skal de sty­re et Nor­ge i krig.

An­leg­get på Øst­lan­det, kjent som Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter, har egen vann- og strøm­for­sy­ning, er atom­sik­kert og har en sam­bands­sen­tral, egen syke­stue og ope­ra­sjons­sal. Det er byg­get for å kun­ne hol­de fle­re hund­re per­soner i lang tid.

Men hvor­dan vet vi det­te, om et av Nor­ges mest hem­me­li­ge an­legg?

Av­slør­te sen­si­ti­ve de­tal­jer

I 2010 av­slør­te NRK at Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) had­de of­fent­lig­gjort sen­si­tiv in­for­ma­sjon om an­leg­get. Te­le­fon­num­mer og adres­se sto i te­le­fon­ka­ta­lo­gen, og i Riks­ar­ki­vet lå det tre es­ker med blant an­net plan­teg­nin­ger, fak­tu­ra­er og tek­nis­ke be­skri­vel­ser.

Den gang ble det lo­vet at myn­dig­he­te­ne skul­le ryd­de opp. Men i 2012 lå det fort­satt in­for­ma­sjon om an­leg­get til­gjen­ge­lig med enk­le nett­søk i of­fent­li­ge data­ba­ser.

I slut­ten av sep­tem­ber pub­li­ser­te Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het (NSM) an­leg­gets nøy­ak­ti­ge po­si­sjon i et drone­kart.

Nå vil li­ke­vel ikke Jus­tis­de­par­te­men­tet er­kjen­ne at Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter en­gang ek­sis­te­rer.

Det sy­nes for­svars­ana­ly­ti­ker John Berg er ab­surd:

– Et el­ler an­net sted må Re­gje­rin­gen opp­hol­de seg i krise­si­tua­sjo­ner. Å be­nek­te det­te blir ab­surd.

– Bør skif­te krigs­ho­ved­kvar­ter

Hem­me­lig­hol­det har sine his­to­ris­ke grun­ner, blant an­net på grunn av den kal­de kri­gen. Ge­ne­ral­løyt­nant og tid­li­ge­re haer­sjef Ro­bert Mood me­ner det fort­satt er vik­tig i dag.

– Mu­lig­he­ten for fy­sisk sa­bo­ta­sje el­ler an­grep som vil­le lam­me re­gje­rin­gens mu­lig­het til å fun­ge­re i kri­se, var den over­ord­ne­de hen­sikt. Re­gje­rin­gens evne til å sty­re i kri­se er minst like vik­tig i dag, men nye trus­ler er kom­met i til­legg, sier Mood.

Han me­ner Jus­tis­de­par­te­men­tet, som ei­er an­leg­get gjen­nom DSB, kan ha gode grun­ner for å fort­set­te hem­me­lig­hol­det.

– Mo­der­ne tek­no­lo­gi ska­per kri­tis­ke sår­bar­he­ter og gir uan­te mu­lig­he­ter for både stat­li­ge og ikke­stat­li­ge ak­tø­rer. Hver­ken lo­ver og for­skrif­ter, hel­hets­tenk­ning el­ler prak­tisk ut­fø­rel­se hol­der tritt med ut­vik­lin­gen, sier Mood.

For­svars­ana­ly­ti­ker John Berg me­ner der­imot at gjen­tat­te for­søm­mel­ser fra myn­dig­he­te­nes side gjør at hem­me­lig­hol­det kan ha ut­spilt sin rol­le.

– De bør skif­te krigs­ho­ved­kvar­ter, er Bergs kon­tan­te kon­klu­sjon.

Rap­por­ter­te inn til åpent kart

239 så­kal­te «ob­jek­ter» ble of­fent­lig­gjort på drone­kar­tet, av­slør­te ald­ri­mer.no. Det er for ek­sem­pel mi­li­ta­ere an­legg og in­stal­la­sjo­ner. Man­ge av dem er det stort hem­me­lig­hold rundt.

Berg har in­gen for­stå­el­se for at et an­legg som krigs­ho­ved­kvar­te­ret er med i kart­data­ba­sen.

– At for ek­sem­pel et for­holds­vis stort an­tall ra­dar­sta­sjo­ner må inn i for­skjel­li­ge of­fent­li­ge pub­li­ka­sjo­ner, er én ting. Men det­te er et en­kelt­stå­en­de an­legg. Jeg ser in­gen grunn til at det skal va­ere i noen of­fent­lig over­sikt.

NSM har slått fast at: In­for­ma­sjo­nen i kart­data­ba­sen er ugra­dert, alt­så åpen og of­fent­lig.

Objek­te­ne er inn­rap­por­tert av de­par­te­men­te­ne.

De­par­te­men­te­ne har gjort en ri­siko­vur­de­ring av sine ob­jek­ter.

Både For­svars­de­par­te­men­tet og NSM har der­for in­sis­tert på at om­ta­len av objek­te­ne som «topp­hem­me­li­ge mi­li­taer­an­legg», som ald­ri­mer.no om­tal­te dem som, er feil.

Af­ten­pos­ten har i fle­re uker for­søkt å skaf­fe mer in­for­ma­sjon om krigs­ho­ved­kvar­te­ret. Men til tross for at an­leg­gets po­si­sjon er ugra­dert, er det sva­ert vans­ke­lig å få noe mer in­for­ma­sjon fra Jus­tisog be­red­skaps­de­par­te­men­tet.

Vil ikke si at an­leg­get ek­sis­te­rer

NRK for­søk­te også å få svar om an­leg­get fra DSB i 2010, men til in­gen nyt­te. Be­lig­gen­he­ten var unn­tatt of­fent­lig­het «av hen­syn til na­sjo­nens for­svars- og sik­ker­hets­in­ter­es­ser», svar­te DSB.

Nå an­leg­gets po­si­sjon til­syne­la­ten­de åpen og of­fent­lig. Sam­ti­dig nek­ter Jus­tis­de­par­te­men­tet for at noen an­legg er blitt ned­gra­dert de sis­te åre­ne.

«Det stem­mer ikke at po­si­sjo­ne­ne til dis­se objek­te­ne har va­ert gra­dert in­for­ma­sjon. Det fin­nes ob­jek­ter hvor po­si­sjo­nen er sik­ker­hets­gra­dert in­for­ma­sjon. Dis­se objek­te­ne er ikke an­gitt i kart­løs­nin­gen til NSM», skri­ver de­par­te­men­tet i en e-post.

Det skri­ver også at det ikke fin­nes skjerm­ings­ver­di­ge ob­jek­ter på ei­en­dom­men, som det står opp­ført som ei­er av i ei­en­doms­re­gis­te­ret.

Af­ten­pos­ten har ikke fått svar om hva som fak­tisk er på ei­en­dom­men. I fle­re svar gir de­par­te­men­tet

ut­trykk for at det ikke kjen­ner til at an­leg­get ek­sis­te­rer.

«Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet har hver­ken opp­lys­nin­ger om el­ler kjenn­skap til ek­sis­ten­sen av an­leg­get det be­g­ja­eres inn­syn i opp­lys­nin­ger om – ut over de om­ta­ler som kan fin­nes i uli­ke medi­er om det­te», skri­ver tal­s­per­son Andreas Bjørk­lund i Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet i en e-post.

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) har ikke øns­ket å sva­re på spørs­mål om Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter og vi­ser til Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet, som er ob­jekt­e­i­er.

FOTO: HENNING CARR EKROLL

Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter lig­ger ano­nymt til i et skogs­om­rå­de på Øst­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.