«Jente­klub­ben grei» må også tåle en kri­tisk pres­se

Aftenposten - - Kommentarer -

«VI HAR DET VELKJENTE be­gre­pet gutte­klub­ben grei. Her får man de­mon­strert at det også er noe som he­ter jente­klub­ben grei.» Med de to set­nin­ge­ne un­der­stre­ket PFUs Liv Eke­berg i ons­da­gens møte i Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg at det var både vik­tig og rik­tig av E24 å ret­te et kri­tisk­søke­lys mot In­no­va­sjon Nor­ges kon­tro­ver­si­el­le an­set­tel­ser av mil­li­ard a er ar­vin­gen Kat­ha­ri­na And­re­sen og In­no­va­sjon Nor­ge-di­rek­tør Ani­ta Krohn Tr­aaseths an­gi­ve­li­ge venn­in­ne Yvon­ne Fos­ser.

Som svar på kri­tik­ken le­ver­te In­no­va­sjon Nor­ge en sva­ert om­fat­ten­de kla­ge på E24s dek­ning av sa­ken, der de vik­tigs­te punk­te­ne hand­let om hvor­vidt Tr­aaseth og Fos­ser er ven­ner, om bruk av ano­ny­me kil­der og at an­sat­te i In­no­va­sjon Nor­ges HR-av­de­ling er navn­gitt i dek­nin­gen.

Kla­gen ble blankt av­vist på alle punk­ter.

DET ENESTE PUNKTET som ut­løs­te en li­ten dis­ku­sjon, var hvor­vidt Tr­aaseth og Yvon­ne Fos­ser er ven­ner, etter­som venne­be­gre­pet er blitt ut­van­net i so­sia­le medi­er. Men iføl­ge ut­val­get skal Fos­ser selv ha kalt Tr­aaseth en venn, og da er det jo ikke uri­me­lig at E24 leg­ger det til grunn. Ut­val­get la også vekt på at det ikke er do­ku­men­tert feil i E24s pre­sen­ta­sjon av an­set­tel­ses­pro­ses­sen, at bru­ken av ano­ny­me kil­der bare var en del av et bredt kilde­ar­beid, og at det ikke er una­tur­lig at de in­volver­te nev­nes ved navn i ensa kom kri­tikk­ver­di­ge an­set­tel­ses­pro­sess er.

Det kan opp­lagt opp­le­ves som ube­ha­ge­lig å hav­ne i pres­sens søke­lys og enda mer ube­ha­ge­lig å bli kri­ti­sert. Men ube­ha­get be­tyr ikke at kri­tik­ken er et brudd på god presse­skikk.

Of­te tvert imot.

IN­NO­VA­SJON NOR­GE e reid av Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet og fyl­kes­kom­mu­ne­ne og for­val­ter en be­ty­de­lig sum av fel­les­ska­pets pen­ger. Iføl­ge virk­som­he­ten selv le­ver­te de i 2017 tje­nes­ter for 7,3 mil­li­ar­der kro­ner til norsk na­e­rings­liv. Å gå of­fent­li­ge virk­som­he­ter som det­te etter i søm­me­ne, er pres­sens kjerne­opp­ga­ve. Pres­sen skal grans­ke mak­ten, av­dek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold og sør­ge for at kor­rup­sjon i sine man­ge skik­kel­ser ikke fin­ner vei­en inn i mak­tens kor­ri­do­rer.

Of­fent­li­ge virk­som­he­ter som In­no­va­sjon Nor­ge har selv­føl­ge­lig ad­gang til å kla­ge medi­er inn for PFU, på lik lin­je med pri­vat­per­soner, na­e­rings­livs­ak­tø­rer og alle and­re. Men en må kun­ne for­ven­te at de of­fent­li­ge virk­som­he­te­ne er sva­ert be­viss­te pres­sens funk­sjon og spa­rer den­ne klage­mu­lig­he­ten til sa­ker der det er mer åpen­bart at pres­sens etis­ke re­gel­verk er brutt.

Å gå of­fent­li­ge virk­som­he­ter som det­te etter i søm­me­ne, er pres­sens kjerne­opp­ga­ve. Pres­sen skal grans­ke mak­ten, av­dek­ke kri­tikk­ver­di­ge for­hold og sør­ge for at kor­rup­sjon i sine man­ge skik­kel­ser ikke fin­ner vei­en inn i mak­tens kor­ri­do­rer.

E24 har kri­ti­sert In­no­va­sjon Nor­ge-di­rek­tør Ani­ta Krohn Tr­aaseth for uryd­di­ge an­set­tel­ses­pro­ses­ser. In­no­va­sjon Nor­ge svar­te med en om­fat­ten­de kla­ge til PFU, men tap­te på alle punk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.