Se hvil­ke po­li­ti­ke­re som får skryt - og hvor­for

Aftenposten - - Nyheter -

Fri­vil­lig­he­ten selv. Hus­ker all­tid de mind­re pri­vi­le­ger­te. Re­de­lig. Hyg­ge­lig.

Et stort hjer­te for and­re, åpen om li­vets ut­ford­rin­ger, til­lit­vek­ken­de, hyg­ge­lig, snill, re­de­lig.

Uredd, re­de­lig, kunn­skaps­rik, mor­som.

Vel­dig kunn­skaps­rik, krea­tiv, løs­nings­fo­ku­sert, mor­som, re­de­lig.

Sykkel­am­bas­sa­dø­ren vår, til­lits­full, grun­dig og flink, vik­tig for Øst­mar­ka Na­sjo­nal­park

Stort hjer­te for and­re, det hun har gjort for An­ge­li­ca Kjos

En som står opp mot mob­ben, re­de­lig, flink, til å sto­le på.

Mor­som, snill, kunn­skaps­rik, om­sorgs­full.

Re­de­lig, hard­tar­bei­den­de, til­lits­full, hyg­ge­lig å va­ere sam­men med.

Kjen­ner hen­ne ikke, men for­tje­ner frem­snakk for alt hun får gjen­nom­gå på net­tet.

Grun­dig, re­gel­j­unkie på en god måte, til å sto­le på, om­sorgs­full, flink, uredd.

Ble var­me­re med åre­ne, noe alle har satt pris på. Trygg og ro­lig, vel­re­flek­tert, kunn­skaps­rik.

Eks­tremt mor­som, re­to­risk, flink, re­de­lig, uredd.

Di­plo­ma­ten som all­tid smi­ler og er hyg­ge­lig. Kunn­skaps­rik, bro­byg­ger, re­de­lig.

Fan­tas­tisk dame med hjer­te for barn i barne­ver­net og and­re barn og unge, flink, mor­som, re­de­lig.

God le­der, varm, flink, kunn­skaps­rik

Mor­som, uhøy­ti­de­lig, re­de­lig, kunn­skaps­rik

Vel­dig dyk­tig i alt hun gjør, til­lits­full, grun­dig, hyg­ge­lig, re­de­lig.

Uredd. Flink. For­tje­ner frem­snakk for alt hun er gjen­nom i so­sia­le medi­er.

Trygg og sam­len­de le­der, kunn­skaps­rik. ut som smaks­prø­ver el­ler gitt til Kir­kens By­mi­sjon. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.