Ver­dens bes­te os­ter kas­tes etter oste-VM

Aftenposten - - Nyheter -

Etter at 3400 os­ter fre­dag kon­kur­rer­te om å bli ver­dens bes­te i Bergen, går nå mel­lom 2 og 3 tonn ost rett i søp­la etter at mes­ter­ska­pet er fer­dig.

Det er ar­ran­gø­ren av oste-VM som be­kref­ter at mye ost må kas­tes etter kon­kur­ran­sen i Grieg­hal­len i hel­gen.

– Det opp­le­ves for man­ge som litt spe­si­elt. Det er en del av EUs re­gel­verk som vi må for­hol­de oss til. Det er trist og dumt å se at så mye ost blir kas­tet bort, sier ar­ran­gør Bernt Buch­er-Jo­hann­es­sen til TV2.

Han for­kla­rer at pro­ble­met opp­står med må­ten kon­kur­ran­sen gjen­nom­fø­res på, samt at fle­re av del­ta­ger­ne har le­vert for sto­re meng­der ost. Etter­som dom­mer­ne i oste­kon­kur­ran­sen ikke skal vite noe på for­hånd, og os­te­ne skal frem­stil­les ano­nymt, må den skja­eres opp og plas­se­res ut på man­ge bord.

Blir til fjern­var­me

I alt 3472 os­ter del­tok un­der årets VM, og det var den nors­ke Fa­na­ost fra Bergen som vant den gje­ves­te pri­sen. Nå som fes­ten er over, er det frem­de­les mye ost igjen, men all uten­landsk ost som ble vist frem i Bergen, blir nå tatt hånd om av av­falls­hånd­te­rin­gen i byen. Den vil i ste­det bli om­dan­net til fjern­var­me for Ber­gens hus­hold­nin­ger.

– Det er stren­ge reg­ler for mat­va­rer som inne­hol­der ani­mals­ke pro­duk­ter, alt­så det som kom­mer fra dyr. Hvis os­ten kom­mer fra land uten­for EU, har de ikke lov til å sel­ge den vi­de­re på grunn av reg­ler inn­ad i EU. De som er fra EU, tren­ger de ikke å kas­te, sier av­de­lings­sjef As­laug Sand­vin i Mat­til­sy­net til TV2.

I alt 175 nors­ke os­ter del­tok også un­der kon­kur­ran­sen. Dis­se os­te­ne blir der­imot ikke kas­tet, men delt

NTB SCANPIX FOTO: MARIT HOMMEDAL,

I alt 3472 os­ter del­tok i VM for os­ter i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.