Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter

Aftenposten - - Nyheter -

Drif­tes av Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB), som er un­der­lagt Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet. De­par­te­men­tet over­tok ei­en­dom­men 7. ok­to­ber 1959. Hen­sik­ten var at lan­dets po­li­tis­ke og stra­te­gis­ke le­del­se skul­le ha et trygt sted å ope­re­re fra i en krigs- el­ler krise­si­tua­sjon.

An­leg­get er atom­sik­kert, har egen vann- og strøm­for­sy­ning og er byg­get for å kun­ne huse fle­re hund­re men­nes­ker i lang tid.

Ei­en­dom­men er på litt over 20 hek­tar og be­står av seks byg­nin­ger, iføl­ge in­for­ma­sjon i Ei­en­doms­re­gis­te­ret.

Det of­fi­si­el­le nav­net er ikke om­talt av Af­ten­pos­ten, men lig­ger lett til­gjen­ge­lig på net­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.