Det­te fant vi ut om krigs­ho­ved­kvar­te­ret med enk­le søk

Aftenposten - - Nyheter -

Re­gje­rin­gens krigs­ho­ved­kvar­ter har egen Wiki­pe­dia-side. Det blir også det of­fi­si­el­le nav­net blir brukt.

I Goog­le Maps har det i se­ne­re tid duk­ket opp en egen punkt­mar­ke­ring med det of­fi­si­el­le nav­net, men inn­gan­ge­ne er ma­ni­pu­lert bort fra sa­tel­litt­bil­de­ne.

I Goog­le Stre­et View fin­ner man der­imot beg­ge ho­ved­inn­gan­ge­ne til an­leg­get.

Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet er opp­ført i of­fent­li­ge re­gist­re som ei­er av ei­en­dom­men.

His­to­ris­ke bil­der på adres­sen nor­gei­bil­der.no vi­ser om­fat­ten­de an­leggs­ar­beid i åre­ne etter at de­par­te­men­tet tok over ei­en­dom­men.

An­leg­gets po­si­sjon er nøy­ak­tig an­gitt i NSMs drone­kart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.