Le­gen som ut­fø­rer tvil­lin­g­a­bor­te­ne: Det er et hull i abort­lo­ven

Aftenposten - - Nyheter - HILDE LUNDGAARD

En av de få le­ge­ne som ut­fø­rer tvil­lin­g­a­bor­ter i Nor­ge, ber po­li­ti­ker­ne inn­føre nemnd­be­hand­ling for sli­ke abor­ter.

Skal kvin­ner som er gra­vi­de med tvil­lin­ger, fritt kun­ne fjer­ne det ene fos­te­ret? Så­kalt tvil­lin­ga­bort er blitt et hett po­li­tisk te­ma i for­kant av re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne med KrF.

KrFs ut­gangs­punkt er at sli­ke abor­ter bør for­bys. Er­na Sol­berg har på sin side ut­talt til avi­sen Da­gen at hun er enig. Hun vis­te både til ri­si­ko­en for det and­re fos­te­ret, og det etis­ke di­lem­ma­et ved å vel­ge mel­lom fost­re­ne.

Eneste i Euro­pa

Nor­ge er det eneste lan­det i Euro­pa med selv­be­stemt tvil­lin­ga­bort. Alle fos­ter­re­duk­sjo­ne­ne blir ut­ført ved Kvinne­kli­nik­ken ved St. Olavs hos­pi­tal i Trond­heim.

Men «alle» be­tyr i det­te til­fel­let sva­ert få. Si­den Nor­ge åp­net for selv­be­stemt tvil­lin­ga­bort i 2016, er det gjen­nom­ført 25 abor­ter. Tolv av dem skyld­tes al­vor­lig syk­dom hos ett av fost­re­ne – noe som uan­sett vil­le gitt rett til abort også etter 12 uke.

Alt­så fal­ler bare 13 abor­ter som er gjen­nom­ført si­den 2016, inn un­der be­teg­nel­sen «selv­be­stemt tvil­lin­ga­bort».

Samt­li­ge av dem ble ut­ført mel­lom 12. og 13. uke, alt­så etter gren­sen for at en abort­nemnd skal av­gjø­re om abor­ten skal ut­fø­res. Li­ke­vel har bare halv­par­ten av dis­se abor­te­ne va­ert inn­om en nemnd.

Egent­lig etter 12 uker

Og her kom­mer vi til «hul­let» i lo­ven som Kjell Blix Salve­sen, den ene av de to le­ge­ne som ut­fø­rer dis­se abor­te­ne i Nor­ge, vil tet­te:

Kvin­ne­ne sø­ker om, og får inn­vil­get, abort i god tid før 12. uke. Men blant an­net for­di liv­mo­ren lig­ger så dypt i bek­ke­net, er det medi­sinsk sett tryg­gest å ven­te til etter tolv­te uke. Der­med skul­le en abort­nemnd va­ert kob­let inn. Men ved hjelp av en unn­taks­be­stem­mel­se i lo­vens for­skrif­ter fra 2001 – som ald­ri var ment for fos­ter­re­duk­sjon – kan abor­ten ut­set­tes en uke av medi­sins­ke år­sa­ker, uten nemnd­be­hand­ling.

– Jeg me­ner det er på tide å ryd­de opp, slik at også dis­se abor­te­ne skal be­hand­les i nemnd. I dag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.