Halv­par­ten av røyk­vars­ler­ne vir­ket ikke

Aftenposten - - Nyheter - PER ANNAR HOLM

Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap fryk­ter at det kan va­ere like ille i res­ten av lan­det.

20 av de 26 som døde i brann i fjor, til­hør­te en ri­siko­grup­pe, skrev Af­ten­pos­ten i mai. Ro­ger Mad­sen (57) fra Hor­ten brant i hjel i sin egen stue.

Mad­sens etter­lat­te var opp­tatt av at fa­rens død ikke skul­le va­ere for­gje­ves. De har pres­set på for å få kom­mu­nen til å sjek­ke brann­sik­rin­gen i sine kom­mu­na­le bo­li­ger.

I mai ba råd­man­nen i Hor­ten kom­mu­ne Vest­folds in­ter­kom­mu­na­le brann­ve­sen (VIB) gå gjen­nom både de kom­mu­na­le lei­lig­he­te­ne og bo­li­ger or­ga­ni­sert i Hor­ten kom­mu­na­le bo­lig­stif­tel­se. Nå er rap­por­ten klar.

Brann­ve­se­net kon­klu­de­rer med at det var feil el­ler mang­ler ved 53,2 pro­sent av røyk­vars­ler­ne og 35,9 pro­sent av slukke­mid­le­ne i lei­lig­he­te­ne til bo­lig­stif­tel­sen.

I bo­li­ge­ne eid av Hor­ten kom­mu­ne var de sam­me tal­le­ne 21,4 og 5,9 pro­sent.

«Al­vor­li­ge mang­ler»

Brann­sjef Per Olav Pet­ter­sen skri­ver:

«Av kart­leg­gin­gen kom­mer det sa­er­lig frem al­vor­li­ge mang­ler ved det sys­te­ma­tis­ke sik­ker­hets­ar­bei­det (...), ru­ti­ner for å av­dek­ke, ret­te opp og fore­byg­ge mang­ler ved in­stal­la­sjo­ner og ut­styr som skal opp­da­ge brann el­ler be­gren­se kon­se­kven­se­ne av brann ved bo­li­ge­ne eid av Hor­ten kom­mu­na­le bo­lig­stif­tel­se.»

– Fun­ne­ne kom­mer ikke som en over­ras­kel­se, sier styre­le­der Ja­cob Bør­re­sen i Hor­ten kom­mu­na­le bo­lig­stif­tel­se.

Han er uenig med brann­sje­fen i at det er al­vor­li­ge mang­ler i det fore­byg­gen­de ar­bei­det. Bør­re­sen på­pe­ker at lei­lig­he­te­ne er strøk­ne når de over­dras til nye bru­ke­re, og at de se­ne­re ikke har lov til å sjek­ke hva som skjer i pri­va­te hjem.

– Slik er vår hver­dag. Jeg tror ikke det­te er vel­dig ulikt et van­lig bo­retts­lag. Her snak­ker vi om folk med rus, psy­kia­tri og lav bo­evne. Der­for me­ner jeg bo­lig­stif­tel­sen har gjort det som kan for­ven­tes.

– Det har va­ert to døds­bran­ner i Yng­lin­ge­vei­en 15. Her var man­ge fra ri­siko­grup­pe­ne sam­let i ti lei­lig­he­ter uten sprink­ler­an­legg el­ler di­rek­te vars­ling til brann­ve­se­net. Var det­te for­svar­lig?

– I etter­tid er det lett å se at vi kan­skje kun­ne ha gjort ting an­ner­le­des, men det­te er også kom­mu­nens an­svar for­di det er kom­mu­nen som til­de­ler bo­li­ger, og jeg har ikke lov til å få vite hvem som får lei­e­kon­trakt.

Råd­man­nen ser frem­over

Råd­mann Rag­nar Sund­klakk vil ikke sva­re på om Hor­ten som ei­er­kom­mu­ne er for­nøyd med den fore­byg­gen­de inn­sat­sen.

– Jeg er mer opp­tatt av å se frem­over. Vi vil nå få på plass bo­li­ger som er bed­re til­pas­set bru­ker­ne. Det har høy prio­ri­tet å fin­ne tom­ter hvor det er ak­sept for å byg­ge for­ster­ke­de bo­li­ger.

– Er Hor­ten som ei­er­kom­mu­ne for­nøyd med må­ten VIB har fulgt opp bo­lig­stif­tel­sen på, gitt den kri­tis­ke rap­por­ten?

– Jeg tok ini­tia­tiv til rap­por­ten, og jeg er for­nøyd med at vi nå har fått den, sva­rer Sund­klakk.

Han leg­ger til at kom­mu­nen har job­bet med å lage bed­re ru­ti­ner for å fan­ge opp av­vik i bo­lig­mas­sen, blant an­net med et nytt verk­tøy for av­viks­re­gist­re­ring.

Man­ge mang­ler ble også ret­tet på ste­det un­der til­syns­be­sø­ke­ne i for­bin­del­se med rap­por­ten.

FOTO: VESTFOLD IN­TER­KOM­MU­NA­LE BRANN­VE­SEN

To per­soner ble ob­ser­vert lø­pen­de bort fra den kom­mu­na­le fire­manns­bo­li­gen i Friggs vei 4 tirs­dag den­ne uken. 36 gan­ger har brann­ve­se­net ryk­ket ut til kom­mu­na­le bo­li­ger i Hor­ten si­den 1. ja­nu­ar 2016.

FOTO: PER ANNAR HOLM

Råd­mann Rag­nar Sund­klakk (t.v.) og styre­le­der Ja­cob Bør­re­sen i Hor­ten kom­mu­na­le bo­lig­stif­tel­se ble ikke over­ras­ket over fun­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.