Det kli­nikk­le­der­ne ikke nev­ner

Aftenposten - - Meninger - Kli­nikk­til­lits­valg­te ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus

Vi vil hel­ler ha en syke­hus­plan byg­get på god ut­red­ning og hen­sikts­mes­si­ge vur­de­rin­ger frem­for hast­verks­ar­beid.

I Af­ten­pos­ten 18. ok­to­ber enes kli­nikk­le­de­re ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus (OUS) om et in­tet­si­gen­de inn­legg. Som an­sat­te i OUS er vi in­volvert i pro­sjek­tet med nye syke­hus og me­ner OUS tren­ger nye bygg for god pa­si­ent­be­hand­ling også for frem­ti­den. Li­ke­vel har vi en rek­ke be­kym­rin­ger vi hå­pet våre kli­nikk­le­de­re vil­le nev­ne.

Vi er enig i at sam­le­de fag­mil­jø kan kom­me pa­si­en­ten til gode. Det kli­nikk­le­der­ne glem­te å nev­ne, var at ved å dele funk­sjo­ner mel­lom Aker og Gau­stad vil fag­mil­jø­er split­tes igjen.

Traume­be­hand­lin­gen til Gau­stad

Kli­nikk­le­der­ne skri­ver at trau­me flyt­tes til Gau­stad for å til­by «in­te­grer­te tverr­fag­li­ge funk­sjo­ner». Det er kjempe­flott, om man aner hva det be­tyr. Det kli­nikk­le­der­ne ikke nev­ner, er at god traume­be­hand­ling be­tin­ger mengde­tre­ning. Gau­stad skal va­ere lo­kal­syke­hus for tre by­de­ler. Traume­mil­jø­et me­ner det er for lite for opp­rett­holdt kva­li­tet. På Gau­stad blir det ikke plass til et stort nok pa­si­ent­grunn­lag. Det er en stor, re­ell be­kym­ring at det vil gå på be­kost­ning av til­bu­det til pa­si­en­te­ne.

Aker, Lo­vi­sen­berg og Dia­kon­hjem­met

Oslos po­li­ti­ke­re og Akers ven­ner gle­des med at lo­kal­syke­hu­set Aker byg­ges. Le­der­ne nev­ner ikke at kun en by­del i Gro­rud­da­len plan­leg­ges til syke­hu­set. Om res­ten får plass i etap­pe to vet in­gen. Det av­hen­ger av for­hold OUS ikke rår over. Lo­vi­sen­berg og Dia­kon­hjem­met skal øke sitt an­svar for sine pa­si­en­ter. Lo­vi­sen­berg be­hand­ler un­der 30 % av pa­si­en­te­ne i sitt om­rå­de. OUS be­hand­ler res­ten. Dia­kon­hjem­met har en noe høy­ere dek­ning. Det er på sin plass å und­re seg over rea­lis­men i øket egen­dek­ning hos dis­se syke­hu­se­ne.

Le­der­ne nev­ner ikke at vi må kjø­pe en tomt ved Aker til en kost­nad man ikke tør si. Plan­leg­gin­gen tar ikke høy­de for re­gu­le­ring av tom­te­ne, el­ler at vi må kjø­pe be­bodd tomt. Drifts­ef­fek­ti­vi­se­ring og inn­spa­rin­ger i frem­ti­den skal be­ta­le tom­ten. Vi er be­kym­ret for at den øko­no­mis­ke ri­si­ko­en ved å byg­ge Aker ikke er godt nok be­lyst.

Det var fle­re te­ma kli­nikk­le­der­ne ikke nevn­te, mu­lig de ikke er så sam­stem­te som de frem­står. Vi nev­ner:

Hvem får flyt­te først?

Helse Sør-Øst har be­stemt at vi skal flyt­te i to etap­per for å re­du­se­re øko­no­misk ri­si­ko. Det er uenig­het i syke­hu­set om hvil­ke fag­om­rå­der som må ven­te, det­te fø­rer til at fag­mil­jø­er set­tes opp mot hver­and­re. In­gen vil bli ale­ne igjen i gam­le bygg. En plan er at psy­kia­tri­en må ven­te. Det be­tyr at psy­kia­tri­en på ube­stemt tid må drif­te i uhen­sikts­mes­si­ge lo­ka­ler. Psy­kia­tri­en ta­per mot so­ma­tik­ken, noe helse­mi­nis­te­ren in­sis­te­rer på at ikke skal skje. Den gyl­ne re­gel gjel­der ikke oss.

Ny­fød­te i am­bu­lan­se

Nye Aker får den størs­te føde­av­de­lin­gen.

Med den føl­ger en ny­født­in­ten­siv, barne­av­de­lin­gen blir på Gau­stad. Det­te an­ses greit for­di det er van­lig på små lo­kal­syke­hus. På Aker plan­leg­ges 10.000 føds­ler. Fa­ren er at ny­fød­te blir av­hen­gig av am­bu­lan­se til Gau­stad for be­hand­ling. Trans­port av dis­se pa­si­en­te­ne er høy­ri­si­ko. Øns­ker vi å kal­ku­le­re med det­te?

Fag­mil­jø­ene ut­tryk­ker at syke­hu­se­ne blir for små, på grunn av øko­no­mi. For små syke­hus gir dår­li­ge­re pa­si­ent­be­hand­ling og en be­las­ten­de ar­beids­hver­dag. Den fer­di­gre­gu­ler­te Ul­le­våls­tom­ten ei­er vi. Ul­le­vål har fle­re bygg av god kva­li­tet som ikke be­nyt­tes vi­de­re om Ul­le­vål ned­leg­ges. Ny­bygg på Ul­le­vål er ikke en mot­set­ning til sam­ling av funk­sjo­ner, men iva­re­tar frem­ti­dig eks­pan­sjon av OUS ved de frem­de­les le­di­ge area­ler.

Kli­nikk­le­der­ne nev­ner ikke alt det­te, men vi an­sat­te må få lov å und­re oss.

Hast­verks­ar­beid

Fris­ten til saks­be­hand­ling i sty­re­ne i de­sem­ber gir et tids­press der klar­sig­nal til byg­ging opp­le­ves som det vik­tigs­te. Vi vil hel­ler ha en plan byg­get på god ut­red­ning og hen­sikts­mes­si­ge vur­de­rin­ger frem­for hast­verks­ar­beid.

Samt­li­ge kli­nikk­til­lits­valg­te for Norsk Syke­plei­er­for­bund ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus:

Ma­rie Holm­seth, Ni­na Qva­le-Hjer­te­nes, An­ne Hauan Helle, Ma­ri­an­ne Nor­dahl, Be­rit Aver­stad, The­re­se Heg­ge­dal, Rolf-André Ox­holm, Met­te Ne­er­gård, Ca­thri­ne Ho­el­stad, Vi­be­ke Ceci­lie Hes­sel­berg

ILLUSTRASJON: RATIO ARCHITEMA ARCHITECTS

Den fore­lø­pi­ge skis­sen over nytt syke­hus på Gau­stad som inn­går i Helse Sør-Østs sto­re syke­hus­plan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.