Kva gir god tann­helse?

Aftenposten - - Meninger -

Det er grunn til å stil­la spørs­mål om gra­tis tann­helse­te­nes­ter er sva­ret på god tann­helse i Nor­ge. Spørs­mål også Af­ten­pos­ten rei­ser i leia­ren den 26.ok­to­ber.

Dei fles­te i Nor­ge har god tann­helse, og dei fles­te kan med enk­le til­tak ta i vare eiga tann­helse. Over­for per­son­ar med dår­leg be­ta­lings­evne og and­re som er i ri­siko­si­tua­sjo­nar, må sam­fun­net ta stør­re an­svar.

Det er vik­tig å gå til tann­helse­kon­troll re­gel­mes­sig, men det er ikkje tann­le­gen som gir fol­ket god tann­helse. Tann­le­gen be­hand­lar pa­si­en­ten når sjuk­dom i ten­ner har opp­stått. Det vik­ti­ge er at den en­kel­te pa­si­ent blir be­tre i stand til å ta vare på tann­hel­sa for å unn­gå pro­blem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.