In­ter­net­tet i sko­len er for dår­lig

Aftenposten - - Meninger - Ma­ri­us Fol­ken­borg (14)

I vår di­gi­ta­le ver­den er in­ter­nett en vik­tig del av hver­da­gen. De fles­te sko­ler i Bae­rum har nå fått nett­brett, men net­tet er ikke ut­bed­ret. Vi har of­te pro­ble­mer med å kob­le oss på in­ter­nett via ipa­den, og det blir sta­dig vekk av­brutt. In­ter­net­tet må bli ut­bed­ret! Selv har jeg hatt mye pro­ble­mer. Da jeg skul­le søke opp in­for­ma­sjon, fant jeg sva­ert lite på grunn av én ting: Jeg fikk ikke ipa­den på nett. Jeg er ikke ale­ne om det.

Det er nes­ten umu­lig å se en la­e­rings­vi­deo på nett. Hver dag må jeg re­star­te ipa­den for å få kob­let den på nett. Det fun­ker fak­tisk, men det tar mye tid.

Mye ver­di­full tid går tapt når vi ikke får kob­let oss på in­ter­nett. Den ti­den bur­de man hel­ler brukt til å la­ere å lese og skri­ve.

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Det er nes­ten umu­lig å se en la­e­rings­vi­deo på nett, skri­ver Ma­ri­us Fol­ken­borg (14).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.