Abort: – En­kelt­fa­mi­li­er må be­ta­le pri­sen for lov­end­ring

For­eld­re til barn med al­vor­lig syk­dom rea­ge­rer kraf­tig på at end­ring av abortloven bru­kes i re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

Aftenposten - - Forside - Mi­riam Lund Knap­stad Jan T. Es­pe­dal (foto)

For­eld­re til barn med al­vor­lig syk­dom rea­ge­rer kraf­tig på at end­ring av abortloven bru­kes i re­gje­rings­for­hand­lin­ger.

Hen­ri­et­te Taxt Rø­stad­li og sam­bo­er To­masz Eds­berg le­ker sam­men med tvil­lin­ge­ne Ma­rie og Char­lot­te på fem år. Ma­rie ser ikke ut som mer enn en to­åring. Hun er født med den al­vor­li­ge og sva­ert sjeld­ne kro­mo­som­fei­len triso­mi 22 (det er tre ko­pi­er av kro­mo­son 22 i ste­den for to). I prak­sis be­tyr det at hun vil va­ere av­hen­gig av for­eld­re­ne sine res­ten av li­vet.

Hen­ri­et­te og To­masz rea­ge­rer kraf­tig på KrFs øns­ke om å inn­skren­ke abort­reg­le­ne. Sam­boer­pa­ret vet hva det vil si å gi hjelp til et barn som tren­ger det døg­net rundt, hva det kos­ter av tid og kref­ter.

– Po­li­ti­ker­ne heste­hand­ler med abortloven og bru­ker prin­si­pi­el­le ar­gu­men­ter, men det er kvin­ner og en­kelt­fa­mi­li­er som be­ta­ler pri­sen, sier Hen­ri­et­te.

Der­for rea­ge­rer hun og sam­bo­eren kraf­tig på KrFs øns­ke om å end­re lo­ven om selv­be­stemt abort når par­ti­et skal for­hand­le om en fler­talls­re­gje­ring med Høy­re, Frp og Venst­re.

Født med triso­mi 22

Helt kon­kret øns­ker KrF å end­re pa­ra­graf 2c, som åp­ner for abort et­ter uke 12 der­som det er fare for al­vor­lig syk­dom hos fos­te­ret. Det er den så­kal­te Downs-pa­ra­gra­fen. KrF øns­ker også et for­bud mot tvil­lin­ga­bort, så­kalt fos­ter­re­duk­sjon, som in­ne­ba­erer å fjer­ne et el­lers friskt fos­ter.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg har åp­net for å drøf­te jus­te­rin­ger i abort­lo­vens pa­ra­graf 2C med KrF.

– Det er enormt kre­ven­de å va­ere for­el­der til barn med al­vor­lig syk­dom. Du skal va­ere sva­ert mo­ti­vert for opp­ga­ven. Der­for bør det va­ere et valg for fa­mi­lie­ne selv –

ikke po­li­ti­ker­ne, me­ner pa­ret, som selv ald­ri fikk et re­elt valg om å ta abort.

Le­ge­ne sa at fos­te­ret vil­le dø i ma­gen De så tid­lig at noe var galt. Hen­ri­et­te Taxt Rø­stad­li var gra­vid med tvil­lin­ger, men ul­tra­ly­den vis­te stor stør­rel­ses­for­skjell på de to fost­re­ne.

I uke 16 fikk de vite hvor­for.

Le­ge­ne for­klar­te at triso­mi 22 ikke var for­ene­lig med liv, at fos­te­ret vil­le dø av seg selv i ma­gen. I ste­det for å ut­fø­re en tvil­lin­ga­bort ble de rå­det til å la na­tu­ren ord­ne opp.

Men Rø­stad­li fød­te ikke bare én, men to le­ven­de baby­er. Et­ter fle­re run­der med prø­ver ble det klart at Ma­rie had­de en så­kalt mo­sa­ikk-va­ri­ant av kro­mo­som­fei­len, og vil­le kun­ne leve med den.

– Be­skje­den kom som et sjokk. Det var umu­lig å se for seg hvor­dan frem­ti­den skul­le bli, for­tel­ler hun og man­nen.

Sva­ret var våke­net­ter, syke­hus­inn­leg­gel­ser, hjerte­ope­ra­sjo­ner og mind­re kom­pli­ka­sjo­ner. I til­legg had­de de tvil­ling­søs­te­ren Char­lot­te å pas­se på, og en fire år eld­re søster.

– Det var utro­lig tøft. Det førs­te året leng­tet jeg et­ter å kun­ne ta opp Ma­rie fra sen­gen uten at hun gråt, for­tel­ler Rø­stad­li.

For­bud­te fø­lel­ser I dag er Ma­ries helse­til­stand mer sta­bil. Hun går i spe­sial­barne­hage hver dag, og for­eld­re­ne kan job­be full­tid. De har au pair for å få hver­da­gen til å gå rundt.

– Vi kun­ne trengt enda mer hjelp, al­ter­na­ti­vet er at vi må job­be re­du­sert. Det er ikke uvan­lig at folk i vår si­tua­sjon gjør det.

De me­ner det er man­ge for­bud­te fø­lel­ser rundt det å va­ere for­eld­re til al­vor­lig syke barn.

– Av og til skul­le man øns­ke at si­tua­sjo­nen ikke var som den er. Det er vans­ke­li­ge fø­lel­ser å hånd­te­re, og ikke noe som fø­les greit å snak­ke høyt om, sier Eds­berg.

De sis­te fem åre­ne har va­ert en lang øvel­se i å la­ere å leve med usik­ker­he­ten. Hen­ri­et­te Taxt Rø­stad­li gir dat­te­ren en skje med yog­hurt og sier Ma­rie har va­ert en su­per­helt.

– Vi er utro­lig glad i jen­ta vår. Men man skal va­ere sva­ert res­surs­sterk for å ta vare på barn som hen­ne. Å bru­ke ret­ten til å be­stem­me over sitt eget liv som for­hand­lings­kort for å sit­te i re­gje­ring, er rett og slett ikke vårt sam­funn ver­dig.

Urettferdig an­svar

Det er Ing­rid Fevang, mor til seks år gam­le Sa­ra, enig i. I for­ri­ge uke skrev hun et le­ser­inn­legg som ble pub­li­sert i Dag­bla­det, med tit­te­len «Ikke tving meg til å føde fle­re syke barn».

Dat­te­ren Sa­ra er født med en sjel­den gen­feil – CDG 1a. Hun er seks år, men kog­ni­tivt som en ett­åring. Hun bru­ker blei­er og kan ikke for­flyt­te seg ved egen hjelp. Hun kan si mam­ma, og av til pap­pa. Fle­re gan­ger har hun va­ert så syk at hun har hav­net i koma og va­ert na­er ved å dø.

Ing­rid Fevang vet at hun øns­ker seg fle­re barn, men ikke fle­re multi­han­di­cap­pe­de barn.

Tre gan­ger har hun tatt abort for­di fost­re­ne har hatt sam­me gen­feil som dat­te­ren.

– At KrF tror de vet hva som er best for meg og min fa­mi­lie i den­ne si­tua­sjo­nen, pro­vo­se­rer meg enormt, sier Fevang, som bor på Nøt­ter­øy uten­for Tøns­berg.

– Jeg fø­ler at jeg har fått et urettferdig an­svar, at be­skyld­nin­ge­ne om et sor­te­rings­sam­funn skal fal­le på meg.

Sint av de­bat­ten

Da Sa­ra var halv­an­net år, fikk hun en frisk lille­bror, Kas­per. Fevang sier hun gjer­ne vil gi gut­ten mu­lig­het til å opp­le­ve et nor­malt søs­ken­for­hold, men er redd hun må rei­se til ut­lan­det for å ta abort der­som hun blir gra­vid igjen.

– Et friskt søs­ken kan styr­ke Sa­ras ut­vik­ling, og det vil­le va­ert en so­lid støt­te for Kas­per. Det er ikke bare bare å vokse opp med en søster med så ufor­ut­sig­bar frem­tid.

Fa­mi­li­en på Nøt­ter­øy har av­fun­net seg med at de ikke vet hvor len­ge eldste­dat­te­ren vil leve.

– Men jeg greier ikke gå gjen­nom de sis­te seks åre­ne på nytt, for jeg vet alt om hvor tøft det er, sier Fevang, som kjen­ner hun blir «sint av hele de­bat­ten».

– Vi ser på Nor­ge som et mo­der­ne land. Da er det for meg helt ufor­ståe­lig at vi plut­se­lig står i fare for å mis­te mu­lig­he­ten til å vel­ge selv. Man snak­ker om det­te som om men­neske­ver­det til et 13 uker gam­melt fos­ter be­tyr mer enn en hel fa­mi­lie, me­ner hun.

– Man­nen min sier til meg at det ikke er sann­syn­lig at KrF vil greie å end­re abortloven. Men jeg er redd li­ke­vel. Jeg gjør hva som helst for å slip­pe å føde enda et barn som er så sykt, sier hun.

KrF øns­ker ikke å kom­men­te­re opp­lys­nin­ge­ne i den­ne sa­ken.

Jeg g jør hva som helst for å slip­pe å føde enda et barn som er så sykt

Ing­rid Fevang

– At KrF tror de vet hva som er best for meg og min fa­mi­lie i den­ne si­tua­sjo­nen, pro­vo­se­rer meg enormt, sier Ing­rid Fevang, mam­ma til Sa­ra og Kas­per. Sa­ra er født med en sjel­den gen­feil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.