Vi er for man­ge til å nå klima­må­let

Håp­løs­he­ten bred­te seg da FNs klima­pa­nel sa at ut­slip­pe­ne må hal­ve­res på 12 år. Men det stop­per ikke der.

Aftenposten - - Forside - Ole Mat­his­mo­en

Alle har fått med seg at FNs klima­pa­nel sa at ut­slip­pe­ne på hal­ve­res på 12 år. Knapt noen fikk med seg at vi også må bli faer­re på klo­den.

Det er umu­lig å stan­se glo­bal opp­var­ming med sol­ener­gi og kvote­han­del ale­ne Klima­fors­ker Bjørn Sam­set

Det er ikke nevnt med ett ord i sam­men­dra­ge­ne, hver­ken for po­li­ti­ke­re el­ler be­slut­nings­ta­ge­re. In­gen ste­der står hele sann­he­ten om hva som må til for å stan­se opp­var­min­gen på halv­an­nen el­ler to gra­der.

All rap­por­te­ring i ver­dens medi­er om hva som må til, har dreid seg om energi­ef­fek­ti­vi­se­ring, for­ny­bar energi­pro­duk­sjon, kutt i ut­slipp av klima­gas­ser og hvor­dan vi må fjer­ne CO2 fra atmos­fa­eren.

Men for dem som ikke nøy­er seg med å lese sam­men­drag, har det duk­ket opp et an­net kon­tro­ver­si­elt «til­tak». Vi må snart bli faer­re I til­legg til ut­slipps­kutt og ef­fek­ti­vi­se­ring må nem­lig den eks­plo­si­ve be­folk­nings­veks­ten stan­ses – i hvert fall iføl­ge vur­de­rin­ge­ne klima­pa­ne­let selv trek­ker frem. Og det må skje raskt.

– For å kla­re å be­gren­se opp­var­min­gen til 1,5 gra­der må vi i dis­se be­reg­nin­ge­ne ikke bare kut­te ut­slip­pe­ne med 45 pro­sent in­nen 2030. Be­folk­nings­veks­ten må stop­pe in­nen 2050, og der­et­ter må ver­dens be­folk­ning re­du­se­res, sier klima­fors­ker Bjørn Sam­set ved CICERO – Sen­ter for klima­forsk­ning.

I kveld skal Sam­set leg­ge frem klima­pa­ne­lets funn på Af­ten­pos­tens klima­kon­fe­ran­se.

– Så det hol­der ikke med enor­me ut­slipps­kutt?

– Nei. Og be­folk­nings­vekst er ofte ele­fan­ten i rom­met i klima­sam­men­heng. Alle vet at med så stor vekst som vi har nå, blir klima­må­le­ne enda tøf­fe­re. Men å snu den ut­vik­lin­gen, er minst like vans­ke­lig som å kut­te ut­slip­pe­ne, sier han.

Vi er nå drøyt 7,6 mil­li­ar­der men­nes­ker i ver­den og blir om­trent 83 mil­lio­ner fle­re hvert år.

Sam­set vet ikke hvor­for det­te ikke ble frem­he­vet da klima­pa­ne­let la frem sin rap­port for et par uker si­den.

– Nei, det­te er ikke kom­mu­ni­sert ut i det hele tatt. Men det er sva­ert vik­tig. Jo fle­re vi blir, jo mer ener­gi tren­ger sam­fun­net. Og det gjør kut­te­ne som trengs i CO2-ut­slipp enda mer dra­ma­tis­ke.

I dag lig­ger mye av be­folk­nings­veks­ten i Afri­ka. Der­for blir det vik­tig både å gjø­re CO2-fri ener­gi til­gjen­ge­lig der, og å øke leve­stan­dar­den. Det vet vi vil få ned be­folk­nings­veks­ten på sikt, iføl­ge Sam­set.

Umu­lig uten stans i be­folk­nings­vekst – Så ut­vik­ling i fat­ti­ge land er et minst like vik­tig klima­til­tak som CO2-kutt, elbiler og sol­ener­gi?

– Ja, ab­so­lutt. Det er umu­lig å stan­se glo­bal opp­var­ming med sol­ener­gi og kvote­han­del ale­ne. Vi tren­ger en to­tal sam­funns­om­leg­ging. Hele ver­den er nødt til å ten­ke og gjø­re ting på en helt an­nen måte enn i dag.

– Så kli­ma­kam­pen er enda vans­ke­li­ge­re enn det folk flest har fått med seg?

– Ja, sier Sam­set.

FOTO: CHI­NA STRINGER NETWORK/REUTERS

Be­folk­nings­veks­ten blir litt mind­re i år enn i fjor, men vi blir li­ke­vel mer enn 80 mil­lio­ner fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.