Ikke bed­re pen­sjon for én mil­lion nord­menn

Én mil­lion nord­menn mis­ter tro­lig mu­lig­he­ten for bed­re pen­sjon med KrF i re­gje­ring.

Aftenposten - - Forside - Tho­mas Spen­ce

KrFs re­gje­rings­valg til høy­re gjør at for­sla­get om pen­sjons­opp­tje­ning fra førs­te kro­ne an­ta­ge­lig stem­mes ned.

KrFs re­gje­rings­valg gjør at for­sla­get om pen­sjons­opp­tje­ning fra førs­te kro­ner an­ta­ge­lig stem­mes ned.

Tors­dag klok­ken 1430 de­mon­st­rer fag­be­ve­gel­sen med LO-le­der Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen i spis­sen foran Stor­tin­get. Må­let er å pres­se lov­gi­ver­ne til å gi bed­re pen­sjon for ut­sat­te grup­per som del­tids­ar­bei­de­re, vi­ka­rer og ung­dom i pri­va­te be­drif­ter.

Men KrFs valg fre­dag om å gå i inn i Sol­berg-re­gje­rin­gen, be­tyr et­ter alt å døm­me at LO de­mon­stre­rer til in­gen nyt­te, og at ulik­he­te­ne i pen­sjons­opp­tje­nin­gen vil be­stå.

I vår av­vis­te NHO det sam­me kra­vet i ta­riff­opp­gjø­ret. Reg­nin­gen er på 3,5 mil­li­ar­der kro­ner, og det kan bety kro­ken på dø­ren for man­ge be­drif­ter, iføl­ge NHO.

Ap og SV la frem et lov­for­slag med sam­me inn­hold. Høy­re og Frp er mot for­sla­get.

Stor­tin­gets fi­nans­ko­mi­té ut­sat­te for et par uker si­den sa­ken til ja­nu­ar i på­ven­te av KrFs ret­nings­valg.

Stø­re: Vans­ke­lig Had­de KrF-le­der Knut Arild Harei­de vun­net av­stem­nin­gen på lands­mø­tet, vil­le for­sla­get tem­me­lig sik­kert blitt ved­tatt med Ap, SV, Sp og KrFs stem­mer. Nå vil nep­pe KrF bru­ke sine trumfkort i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne på et for­slag fra Ap og SV. KrF vil an­ta­ge­lig set­te alt inn på å få gjen­nom­slag for end­rin­ger i abortloven og høy­ere barne­trygd.

KrFs fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Kjell In­golf Rop­stad har an­sva­ret for pen­sjons­sa­ken. Hver­ken han el­ler noen and­re i KrFs le­del­se vil kom­men­te­re det kon­tro­ver­si­el­le pen­sjons­for­sla­get.

Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re er­kjen­ner at det nå blir vans­ke­lig å få fler­tall.

LO: Dår­lig for kvin­ner

– Vi har vel­dig ster­ke ar­gu­men­ter for å få ret­tet opp den­ne urett­fer­dig­he­ten og kom­mer til å fort­set­te å job­be for med­lem­me­ne uan­sett re­gje­ring. Vi vil vise at det slår sa­er­lig dår­lig ut for kvin­ner med del­tids­stil­lin­ger, kan­skje med om­sorgs­opp­ga­ver, og det er jo kjerne­grup­per for KrF, sier LO-le­der Gab­ri­el­sen.

Stor­tin­get åp­net i 2014 for at ar­beids­gi­ver­ne kun­ne spa­re pen­sjon for de an­sat­te fra førs­te kro­ne. 400.000 ar­beids­ta­ge­re i pri­vat sek­tor har pen­sjons­spa­ring for hele inn­tek­ten. Men én mil­lion har det ikke.

De får bare opp­tje­ning for den de­len av inn­tek­ten som over­sti­ger 1G (96.883 kro­ner).

Det and­re sto­re pro­ble­met med da­gens ord­ning er re­ge­len om at man må job­be 12 må­ne­der før man har rett til pen­sjons­opp­tje­ning. Det­te er en ord­ning som sti­mu­le­rer til ulov­li­ge mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser, iføl­ge LO. Re­gje­rin­gen har sig­na­li­sert at den vil kom­me LO i møte på det­te punk­tet.

FOTO: STEIN J. BJØRGE

KrFs fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Kjell In­golf Rop­stad har an­sva­ret for pen­sjons­sa­ken. Han vil ikke kom­men­te­re det kon­tro­ver­si­el­le for­sla­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.