Oslo bør be­ta­le til­ba­ke ei­en­doms­skat­ten

Aftenposten - - Leder & Kommentar -

De gir seg ikke, de inn­bit­te mot­stan­der­ne av Oslo kom­mu­nes ei­en­doms­skatt som de rødgrøn­ne valg­vin­ner­ne inn­før­te i 2016. Et­ter et full­sten­dig tap i ting­ret­ten fore­lig­ger nå dom i Bor­gar­ting lag­manns­rett.

På ho­ved­punk­tet ta­per sak­sø­ker­ne også den­ne gang. De­res vik­tigs­te ar­gu­ment er at bunn­fra­dra­get på fire mil­lio­ner kro­ner er satt for høyt, slik at en for li­ten an­del av Oslos be­folk­ning be­ta­ler ei­en­doms­skatt. Sak­sø­ker­ne har vars­let anke til Høy­este­rett.

Der­imot har gruppe­søks­må­let vun­net frem på et an­net punkt: Oslo kom­mu­ne inn­før­te ei­en­doms­skat­ten på en ulov­lig måte. Ei­en­doms­skatt må skri­ves ut in­nen 1. mars hvert år, men det førs­te året har kom­mu­ne­ne for­len­get frist, til 30. juni. Kom­mu­nen for­holdt seg der­med til 30. juni som frist i 2016. Lag­manns­ret­ten me­ner det­te er en gal tolk­ning av lo­ven, for­di Oslo had­de ei­en­doms­skatt også på 1990-tal­let. Da er ikke 2016 «førs­te året» i lo­vens for­stand, si­den det egent­lig er en gjen­inn­fø­ring.

Si­den skatte­reg­nin­ge­ne ble skre­vet ut et­ter 1. mars i 2016, er der­for ved­ta­ke­ne om ei­en­doms­skatt i 2016 ugyl­di­ge, me­ner lag­manns­ret­ten. Sak­sø­ker­ne skal iføl­ge dom­men få pen­ge­ne for 2016 til­ba­ke. Det er ikke helt en­kel jus, og ting­ret­ten tol­ket som kjent lo­ven an­ner­le­des. Li­ke­vel er av­gjø­rel­sen pin­lig for Oslo kom­mu­ne.

Ei­en­doms­skat­ten er vans­ke­lig nok å for­sva­re som det er for by­rå­det. Ulov­lig ei­en­doms­skatt er ufor­svar­lig.

Ei­en­doms­skatt var kan­skje det al­ler vik­tigs­te te­ma­et i valg­kam­pen og et høy­pro­fi­lert til­tak fra Jo­han­sen-by­rå­det for å skaf­fe inn­dek­ning for valg­løf­ter. Ar­gu­men­ta­sjo­nen fra lag­manns­ret­ten er langt mer de­tal­jert og over­be­vi­sen­de enn ting­ret­tens på det­te punk­tet.

Oslo kom­mu­ne bur­de alt­så ha ven­tet til 2017 for å rek­ke fris­ten og sik­re at ut­skriv­nin­gen var i tråd med lo­ven. «Hen­sy­net til kom­mu­nens be­hov for skatte­inn­tek­ter til­leg­ger lag­manns­ret­ten i den­ne sam­men­heng mind­re vekt», skri­ver lag­manns­ret­ten.

Om dom­men blir retts­kraf­tig på det­te punk­tet, rei­ses spørs­må­let om Oslo kom­mu­ne også bør til­bake­be­ta­le ei­en­doms­skat­ten til alle som be­tal­te i 2016, ikke bare de som sak­søk­te. Det vil in­ne­ba­ere en ut­gift for kom­mu­nen på rundt 250 mil­lio­ner kro­ner.

Det er pen­ger by­rå­det selv­sagt gjer­ne skul­le brukt på å full­fø­re sine løf­ter om barne­hage­dek­ning og eldre­om­sorg frem mot val­get nes­te år. Men både av tak­tis­ke hen­syn og i en ren rett­fer­dig­hets­be­trakt­ning bør kom­mu­nen be­ta­le den­ne sum­men til­ba­ke til alle som har fått skat­ten ilagt i 2016.

Ei­en­doms­skat­ten er vans­ke­lig nok å for­sva­re som det er for by­rå­det. Ulov­lig ei­en­doms­skatt er ufor­svar­lig.

At man­ge tu­sen bo­lig­ei­ere skal måt­te ak­sep­te­re en skatte­reg­ning de ikke skul­le ha hatt, kun for­di de ikke har gått til søks­mål, er ikke ri­me­lig. Blir dom­men stå­en­de, gjør by­rå­det lurt i å be­ta­le til­ba­ke pen­ge­ne.

De rødgrøn­ne inn­før­te ei­en­doms­skatt i Oslo i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.