USA-val­get: Der­for stem­te vi som vi gjor­de

Gårs­da­gens kon­gress­valg var ti­de­nes dy­res­te. Mer enn 40 mil­li­ar­der kro­ner er brukt til å over­tale vel­ger­ne.

Aftenposten - - Forside - Flo­ri­da/New Jer­sey Chris­ti­na Plet­ten Kor­re­spon­dent i USA

Vi har møtt vel­ge­re som for­tel­ler hvil­ken stemme­sed­del de valg­te i mel­lom­val­get i går - og hvor­for.

Kon­gress­val­get har satt re­kor­der på man­ge felt. Kan­di­da­ter, par­ti­ene og in­ter­esse­grup­per har brukt mer enn 40 mil­li­ar­der kro­ner i for­kant, noe som gjør val­get til det klart dy­res­te av sitt slag.

Det har også va­ert det val­get med flest kvin­ne­li­ge kan­di­da­ter: 476 stil­te som kan­di­da­ter til Re­pre­sen­tan­te­nes hus.

Og før alle stem­me­ne var talt opp i går, så det også ut til å bli det kon­gress­val­get med over­le­gent størst del­ta­gel­se. Al­le­re­de før valg­da­gen had­de 35 mil­lio­ner ame­ri­ka­ne­re stemt – 15 mil­lio­ner fle­re enn i 2014. Do­nald Trump får en god del av aeren for opp­slut­nin­gen av Har­vard-pro­fes­sor og valg­eks­pert John Del­la Vol­pe.

– Han er en av hoved­grun­ne­ne til de høye tal­le­ne. Den førs­te de­len av Trumps pre­si­dent­skap har styr­ket en­ga­sje­men­tet og in­spi­rert mil­lio­ner av unge ame­ri­ka­ne­re til å del­ta i po­li­tik­ken på en måte som ikke har va­ert gjort før, sier Del­la Vol­pe til CNBC.

Vi har snak­ket med et lite knip­pe vel­ge­re om hvor­for de stem­mer som de gjør.

¹ – Jeg els­ker Do­nald Trump!

Pen­sjo­nert båt­kap­tein Danny Min­ton (60) og ren­hol­der Jen­ny Min­ton (56), Pensa­cola, Flo­ri­da.

Stem­te re­pub­li­kansk.

Danny: Jeg els­ker Do­nald Trump – han er en ekte pa­triot. Han tror på Ame­ri­ka. Det som er un­der­lig, er at jeg var de­mo­krat helt til for 20 år si­den. Da be­gyn­te de å be­ve­ge seg mot ven­st­re. Jeg fø­ler at jeg har stått på sam­me ste­det, og at det er de po­li­tis­ke par­ti­ene som har flyt­tet på seg.

Det vik­tigs­te for meg er inn­vand­ring. Den er helt ute av kon­troll, og det skrem­mer meg. Nå ser vi den­ne «ka­ra­va­nen» kom­me gjen­nom Mex­i­co for å stor­me gren­sen. Vi vil ikke ha en si­tua­sjon som i Euro­pa. Sam­ti­dig skjøn­ner jeg at noen men­nes­ker tren­ger be­skyt­tel­se. Min sønn sier: «Vil du at mi­li­ta­e­ret skal sky­te flykt­nin­ger på gren­sen? Er det sånn du vil Ame­ri­ka skal va­ere?» Og det er det jo ikke. Vi må ikke mis­te hjer­te­rom­met og om­tan­ken for and­re.

Jen­ny: Det er folk blant Trump-sup­por­ter­ne som går for langt, som er ra­sis­ter. Det er ikke til å leg­ge skjul på, og det har vi ikke noe til overs for. Vi er alle inn­vand­re­re, og vi er alle like uan­sett hud­far­ge. Vi vil bare at folk skal kom­me hit på lov­lig vis.

Alt ha­tet fra beg­ge si­der skrem­mer meg. Jeg øns­ker meg et Ame­ri­ka som er mind­re sint.

2 – Mye split­tel­se og hat

Bil­ly Snow­den (45) og She­tia Snow­den (46), Pensa­cola. Dri­ver et lite fa­mi­lie­fir­ma sam­men. Stem­te ho­ved­sa­ke­lig de­mo­kra­tisk, noe re­pub­li­kansk.

She­tia: Det er vel­dig mye split­tel­se og hat. Ra­sis­men kom­mer helt fra top­pen. Vi mer­ker det her, vi mer­ker det i dag­lig­li­vet. Det er ver­re enn det har va­ert på man­ge ti­år. El­lers er helse vik­tig for oss og for vårt lo­kal­sam­funn.

Bil­ly: Folk slåss for å kom­me til USA for­di vi gir alle mu­lig­he­ter. Skal vi bare luk­ke dø­ren nå? Jeg tror ikke på det. For­skjel-

len mel­lom rike og fat­ti­ge er alt­for stor. In­gen for­tje­ner å gå sul­ten, å mis­te hjem­met sitt, å stre­ve for å for­sør­ge bar­na sine.

Sam­ti­dig er vi krist­ne, vi tror på Guds ord. Jeg sy­nes ikke at en mann skal kun­ne gif­te seg med en an­nen mann. Hvis Gud me­ner at det er feil, så me­ner jeg det også. Så jeg er langt fra enig i alt de­mo­kra­te­ne står for.

3 – Det mins­te av to on­der

Step­ha­nie Al­len (44) og Car­ri Keig­ley (49), Pensa­cola Beach, Flo­ri­da Step­ha­nie dri­ver en li­ten be­drift, Car­ri er svan­ger­skaps­kon­su­lent. Step­ha­nie stem­te på beg­ge par­ti­er. Car­ri stem­te re­pub­li­kansk.

Car­ri: Hele fa­mi­li­en min er de­mo­kra­ter, men jeg er vel­dig kon­ser­va­tiv. Jeg er nok pre­get av min tro. Jeg er mot abort og mot ek­te­skap for ho­mo­fi­le, og det gjør at jeg ikke kan stem­me på de­mo­kra­ter. Jeg bryr meg også om mil­jø og kli­ma, men det and­re vei­er tyng­re.

Step­ha­nie: Jeg er re­gist­rert de­mo­krat, men den­ne gan­gen fø­ler jeg at re­pub­li­ka- ner­ne her i Flo­ri­da var det mins­te av to on­der. Jeg har også stemt på noen lo­ka­le de­mo­kra­ter. Mil­jø er vik­tig for meg, beg­ge bar­na mine er kon­kur­ranse­sur­fe­re, og vi til­brin­ger mye tid i na­tu­ren. Jeg vet at man­ge er opp­tatt av Trump, men han har ikke hatt be­tyd­ning for meg – hver­ken po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt.

4 – For førs­te gang er jeg redd

Pen­sjo­nist Har­rie­t­te Co­hen (73), Ma­ra­ton, New Jer­sey

Stem­te de­mo­kra­tisk For førs­te gang i li­vet mitt – og jeg er 73 år – er jeg redd for å bo i Ame­ri­ka. Jeg er jøde, og jeg går i tem­pel­et hver lør­dag. Mas­sa­kren i sy­na­go­gen i Pitts­burgh gikk inn på oss alle, men det er også et tegn på hva Ame­ri­ka er blitt. Ra­sis­men og ha­tet har all­tid va­ert der, det vet alle som er jø­der, alle som er svarte. Men Trump har åp­net Pando­ras eske.

Jeg fø­ler at det­te er et skjebne­svan­gert valg. Hvis vi ta­per, kom­mer det­te lan­det til å gå ad un­das de nes­te to åre­ne. Det tror jeg vir­ke­lig. Det er der­for jeg har en­ga­sjert meg så sterkt. Jeg vil va­ere med på å red­de USA for mine barne­barn.

5 – Ka­va­n­augh-sa­ken var tung

Hus­mor JoEl­len Crock­ett (59) og stu­dent Bet­ha­ny Crock­ett (26), Pensa­cola

Stem­te re­pub­li­kansk.

Bet­ha­ny: Vi li­ker ikke nød­ven­dig­vis må­ten Trump snak­ker på el­ler opp­før­se­len hans. Og vi tar ab­so­lutt av­stand fra ra­sis­me. Jeg skul­le øns­ke mye var an­ner­le­des. Men vi til­hø­rer en me­nig­het som er vel­dig vik­tig for oss, så vi er opp­tatt av kon­ser­va­ti­ve ver­di­er. Høy­este­rett er en av de tin­ge­ne vi bryr oss om, men Ka­va­n­augh-sa­ken var tung. Det ble hans ord mot hen­nes.

Og, ja, vi er fak­tisk i slekt med Davy Crock­ett!

6 – Trump er en ka­ta­stro­fe

Sher­ry Bell (76), Wil­mong­ton, De­la­wa­re. Del­vis pen­sjo­nert, job­ber i Washing­ton som for­svars­kon­su­lent.

Stem­te de­mo­kra­tisk. Jeg var i Viet­nam og er opp­tatt av at vi skal va­ere et land som verd­set­ter mot, aer­bar­het og ver­dig­het. Vår pre­si­dent har in­gen av de­le­ne. Han snek seg unna Viet­nam­kri­gen opp­til fle­re gan­ger. Han ly­ver og opp­fø­rer seg som en feig bøl­le. Hvor­dan kan en sånn per­son va­ere vår øverst­kom­man­de­ren­de?

Trump er en ka­ta­stro­fe. Det vik­tigs­te med det­te val­get er å få inn noen men­nes­ker i Kon­gres­sen som kan mot­ar­bei­de ham og for­hå­pent­lig for­hind­re noen av hans ver­ste ut­fall.

3 Step­ha­nie Al­len (t.h.) og Car­ri Keig­ley til­brin­ger mye tid på stran­den. Beg­ge har barn som er sur­fe­re.

2 Bil­ly og She­tia Snow­den me­ner ra­sis­men i USA er den ver­ste på man­ge ti­år.

4 Har­rie­t­te Co­hen job­ber fri­vil­lig for en de­mo­kra­tisk kan­di­dat i New Jer­sey.

5 Bet­ha­ny og JoEl­len Crock­ett er mor og dat­ter.

FOTO: KLAUDIA LECH

1 Danny og Jen­ny Min­ton fra Flo­ri­da me­ner Trump er red­nin­gen for USA.

6 Sher­ry Bell (76) me­ner Trump er en ka­ta­stro­fe for USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.