«Ver­dens mest bru­ta­le barne­idrett»

[Lil­li­an Vamb­heim er re­dak­tør for A-ma­ga­si­net]

Aftenposten - - A-magasinet -

dag star­ter sjakk-VM. 9 mil­lio­ner kro­ner lig­ger i vin­ner­pot­ten. Kam­pen om topp-pre­mi­en star­ter i barn­dom­men. Det er ikke uten grunn at sjakk­eks­pert At­le Grønn kal­ler det ver­dens mest bru­ta­le barne­idrett.

For no­en år siden var lands­lag for barn, penge­pre­mi­er og ra­ting­sys­te­mer na­er­mest en ikke-de­batt i norsk idrett. År­sa­ken lig­ger i barne­idretts­be­stem­mel­se­nes in­ten­sjon: Å re­du­se­re al­vor­lig­hets­gra­den i kon­kur­ran­ser og å dyr­ke bred­de og idretts­gle­de før top­ping. Det er et vik­tig grunn­prin­sipp å sty­re etter, sam­ti­dig som vi i dag dyr­ker vin­ne­re som har gjort stikk mot­satt.

Mag­nus Carl­sen er én av dem. Hans utra­di­sjo­nel­le vei mot top­pen har ba­net vei for ge­ne­ra­sjo­nen som nå kom­mer etter.

Lyk­ke-Mer­lot (10) er ran­ket som en av de ti bes­te sjakk­spil­ler­ne i Euro­pa i sin al­ders­klas­se.

Hun kon­kur­re­rer med voks­ne og med barn som har va­ert topp­idretts­ut­øve­re siden de var tre år. Der­for står hen­nes for­bund, Sjakk­for­bun­det, uten­for Nor­ges idretts­for­bund. Å la barn kon­kur­re­re for pen­ger, mot voks­ne –

Igjer­ne uten­lands, bry­ter med reg­le­ne for barne­idrett. Sjakk­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne ar­gu­men­te­rer med at sjakk­spil­le­re må ha mengde­tre­ning i tid­lig al­der. Det er ikke bare i sjakk­mil­jø­et at re­ge­len om 10.000 ti­mers tre­ning in­nen fyl­te 15 år er gjel­den­de. Til sam­men­lig­ning er fast­satt un­der­vis­nings­time­tall i grunn­sko­len fra 1. til 10. trinn rundt 8000 ti­mer.

Som vok­sen topp­idretts­ut­øver har man det­te som full­tids­jobb. Ta­lent­ful­le barn blir ofte dob­belt­ar­bei­den­de: Først full skole­dag og de­ret­ter man­ge ti­mers tre­ning hver dag. Bak står et støtte­ap­pa­rat av foreldre og tre­ne­re som leg­ger til ret­te, for­sa­ker og ut­ford­rer det etab­ler­te.

Det som kom­pli­se­rer de­bat­ten, er at det som er rik­tig for ett barn og én fa­mi­lie, kan va­ere stikk mot­satt for and­re. Hva det er som dri­ver frem kom­men­de ver­dens­mest­re, er like in­di­vi­du­elt som barna selv, men i bun­nen må fø­lel­sen av mest­ring, det å bli sett og tatt på al­vor, va­ere på plass.

lil­li­an@af­ten­pos­ten.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.