Stor­tin­get mang­ler over­sikt over po­li­ti­ker­nes bo­nus­po­eng

Stor­tings­po­li­ti­ke­re tje­ner meng­der av bo­nus­po­eng på fly­rei­ser be­talt med skatte­pen­ger. Men Stor­tin­get har selv in­gen over­sikt over hva som skjer med po­en­ge­ne.

Aftenposten - - Forside - Carl Al­fred Dahl Hen­ning Carr Ekroll

Nye reg­ler for inn­rap­por­te­ring av bo­nus­po­eng, som Stor­tin­get har ved­tatt, gjel­der ikke for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter.

Det er etter­mid­dag den 22. sep­tem­ber 2017 da stor­tings­re­pre­sen­tant Øyvind Halleraker fin­ner rik­tig gate på Dul­les in­ter­na­sjo­na­le fly­plass. Han har del­tatt på NATOs par­la­men­ta­ri­ker­for­sam­ling i Phi­ladel­phia og møtt Nor­ges am­bas­sa­dør i Washing­ton DC.

Nes­ten alle pas­sa­sje­re­ne tar til høy­re da de kom­mer om bord i SK926. Men som så man­ge gan­ger før tar Høy­re-man­nen en venstre­sving inn i bu­si­nesska­bi­nen.

Rundt åtte ti­mer se­ne­re lan­der han i Kø­ben­havn, for hittil sis­te gang som stor­tings­re­pre­sen­tant. Hjem til Horda­land tar han med seg utal­li­ge min­ner, et dia­mant­kort fra SAS og mer enn 250.000 Euro­bo­nus-po­eng opp­tjent på tje­neste­rei­ser for Stor­tin­get, iføl­ge reise­reg­nin­ge­ne.

Slip­per å rap­por­te­re

Å tje­ne sto­re meng­der bo­nus­po­eng på tje­neste­rei­ser er sva­ert ut­bredt blant stor­tings­re­pre­sen­tan­ter og for­ret­nings­folk.

Å bru­ke dis­se po­en­ge­ne til å be­ta­le for pri­va­te rei­ser er lov på de fles­te ar­beids­plas­ser, men da skal rei­sen be­skat­tes som van­lig inn­tekt.

Reg­le­ne for det­te ble stram­met til enda mer i som­mer: Da ved­tok Stor­tin­get at det fra nytt­år blir ar­beids­gi­vers an­svar å rap­por­te­re til Skatte­eta­ten der­som en an­satt be­ta­ler en pri­vat rei­se med po­eng som er opp­tjent på jobb­tu­rer.

Det­te kra­vet har vakt ster­ke re­ak­sjo­ner i na­e­rings­li­vet, og be­skri­ves blant an­net som «uri­me­li­ge øko­no­mis­ke og ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der» for ar­beids­gi­ver­ne.

Men Stor­tin­get har selv in­gen mu­lig­het til å sjek­ke hvor­dan de­res egne po­li­ti­ke­re bru­ker po­en­ge­ne de tje­ner på skatte­fi­nan­sier­te tje­neste­rei­ser.

– Stor­tin­get har ikke noe hjem­mel for å be om inn­rap­por­te­ring av dis­se opp­lys­nin­ge­ne. Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne står hel­ler ikke i noe ar­beids­ta­ger­for­hold til Stor­tin­get, opp­ly­ser Jor­unn Nil­sen, le­der for presse­av­de­lin­gen.

In­gen ek­semp­ler

For at Stor­tin­get skal få mest mu­lig ut av hver skatte­kro­ne, he­ter det i re­pre­sen­tan­te­nes reise­re­gel­verk at bo­nus­po­en­ge­ne de tje­ner opp, skal bru­kes «i tje­nes­te-/pend­ler­sam­men­heng».

Det­te be­tyr at po­li­ti­ker­ne skal spa­re skatte­kro­ner ved hel­ler å bru­ke opp­tjen­te po­eng til å be­ta­le for fly­bil­let­ter, ho­tell el­ler leiebil når de rei­ser i tje­nes­ten.

Stor­tin­get har et reise­kon­tor som tar seg av det mes­te av fly­be­stil­lin­ger. Men der­som rei­sen skal be­ta­les med po­eng, må re­pre­sen­tan­ten selv be­stil­le rei­sen. Der­for kla­rer ikke Stor­tin­get å vise til noen ek­semp­ler på at po­li­ti­ker­ne fak­tisk har fulgt re­gel­ver­ket.

– Per­son­lig sak

På 13 ut­valg­te lang­rei­ser i den sis­te av hans fire stor­tings­pe­rio­der tjen­te Halleraker 246.000 Euro­bo­nus-po­eng, iføl­ge Af­ten­pos­tens gjen­nom­gang av re­pre­sen­tan­te­nes reise­reg­nin­ger. En rek­ke kor­te­re tu­rer i Euro­pa og Nor­ge kom­mer i til­legg.

– Hva skjed­de med bo­nus­po­en­ge­ne da du gikk ut av Stor­tin­get?

– Det­te er en per­son­lig sak, etter det jeg har for­stått. Det fin­nes ikke noen ru­ti­ner for hva som skjer når man går ut, sier han.

Han øns­ker ikke å gå inn på hva han har gjort med po­en­ge­ne.

– Man tje­ner jo ikke po­eng bare på tje­neste­rei­ser, men også på pri­va­te rei­ser, til pri­va­te inn­kjøp med kre­ditt­kort og så vi-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.