EØS-av­ta­len er abon­ne­ment på vel­stand

Aftenposten - - Leder& Kommentar -

Jeg er lei av at EØS-til­hen­ger­ne sier at det ikke fin­nes noe al­ter­na­tiv, sier SV-le­der Au­dun Lys­bak­ken. Han har helt rett i at det fin­nes al­ter­na­ti­ver til EØS. Fullt EU-med­lem­skap er én mu­lig­het, men Lys­bak­ken sik­ter til noe som er mind­re inn­gri­pen­de, slik som en fri­han­dels­av­ta­le. Ut­spil­let kom­mer sam­ti­dig som EØS-skep­si­sen øker i fag­be­ve­gel­sen. Fel­les­for­bun­det kan kom­me til å ven­de seg imot av­ta­len nes­te år, noe som igjen kan gjø­re at hele LO snur.

Hel­dig­vis er folk flest av en an­nen opp­fat­ning. 60 pro­sent vil­le stemt ja til EØS-av­ta­len i en folke­av­stem­ning, vi­ser nye tall fra Sen­tio. Det er en øk­ning på 14 pro­sent­po­eng si­den 2012. Sam­ti­dig opp­gir bare 22 pro­sent at de vil­le stemt nei.

En slik ut­vik­ling bur­de egent­lig ikke over­ras­ke noen. Det in­ter­na­sjo­na­le han­dels­sys­te­met er un­der kraf­tig press, og små land som Nor­ge har alt å tape på øken­de pro­tek­sjo­nis­me og nye han­dels­bar­rie­rer. Mens USA un­der pre­si­dent Do­nald Trump bi­drar til å svek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som WTO, har EU frem­stått som de­res ster­kes­te for­sva­rer. På top­pen av det­te har kao­set rundt brexit vist hvor kre­ven­de det er å bry­te ut av EUs ind­re mar­ked.

EØS-av­ta­len har utvil­somt ne­ga­ti­ve si­der, men sam­let sett er for­de­le­ne langt stør­re. Av­ta­len bi­drar til å sik­re Nor­ge et hjemme­mar­ked med over 500 mil­lio­ner inn­byg­ge­re. For­di nors­ke be­drif­ter er un­der­lagt sam­me re­gel­verk som tys­ke, frans­ke og spans­ke, kan de sel­ge va­rer og tje­nes­ter i hele EU uten først å måt­te gå gjen­nom et kre­ven­de by­rå­kra­ti.

Over tid har EØS-av­ta­len sann­syn­lig­vis også bi­dratt til å gjø­re norsk øko­no­mi mer dy­na­misk. I sin bio­gra­fi skri­ver Jens Stoltenberg at EØS-av­ta­len har va­ert en «tro­jansk hest» inn i norsk struk­tur­kon­ser­va­tis­me. Stoltenberg me­ner at av­ta­len tvang Nor­ge til å gjen­nom­føre vik­tig omstil­ling det el­lers ikke had­de va­ert mu­lig å få til­slut­ning til.

SV-le­der Lys­bak­ken me­ner på sin side at EØS-av­ta­len «fun­ge­rer som et abon­ne­ment på høyre­po­li­tikk». Han bør re­flek­te­re over hvor­for den nors­ke venstre­si­den frem­står som ve­sent­lig mer EU-kri­tisk enn man­ge av me­nings­fel­le­ne el­lers i Euro­pa.

I Stor­bri­tan­nia har for ek­sem­pel Tra­des Union Con­gress (TUC), den størs­te sam­men­slut­nin­gen av fag­for­enin­ger, va­ert blant dem som har pres­set på for et tett for­hold til EU etter brexit. Nå ber de par­la­men­tet stem­me ned There­sa Mays av­ta­le og hol­der dø­ren åpen for å av­hol­de en ny folke­av­stem­ning. TUC har også ut­talt at et sce­na­rio der bri­te­ne går ut uten en av­ta­le, vil va­ere «knu­sen­de» for bri­tis­ke ar­bei­de­re.

EØS kan selv­føl­ge­lig er­stat­tes med en han­dels­av­ta­le, men det er ønske­tenk­ning å tro at det ikke vil føre til nye han­dels­hind­re og svek­ket sam­ar­beid på om­rå­der som kli­ma, forsk­ning og ut­dan­ning. Det vil ram­me nors­ke be­drif­ter og nors­ke ar­beids­plas­ser. Der­for er det en dår­lig idé.

EØS kan selv­føl­ge­lig er­stat­tes med en han­dels­av­ta­le, men det er ønske­tenk­ning å tro at det ikke vil føre til nye han­dels­hind­re

SV-le­der Au­dun Lys­bak­ken

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.