Sagt i uken

Aftenposten - - Leder& Kommentar -

Al­ler verst gikk det med min tipp­olde­far, som flyt­tet fra Ber­gen til Trond­hjem og se­ne­re til Oslo. Til dis­se by­ene som dyr­ker de­pre­sjon og tung­sinn. Har dere noen­sin­ne møtt en mor­som trøn­der? El­ler en op­ti­mis­tisk oslo­mann?

Hans Ge­el­muy­den av­slø­rer en leng­sel etter å bli ber­gen­ser i et de­batt­inn­legg til Ber­gens Ti­den­de Bud­sjet­tet er frem­de­les ut­pre­get bor­ger­lig, med man­gel­ful­le klima­til­tak, skatte­kutt for de ri­kes­te og in­gen po­li­tikk for å ut­jev­ne so­sia­le for­skjel­ler

Klasse­kam­pen kom­men­te­rer bud­sjett­for­li­ket klart og ty­de­lig. Ak­ku­rat nå er det ikke vel­ger­ne, men det ind­re li­vet som er Trond­heim Ar­bei­der­par­tis størs­te pro­blem

Po­li­tisk re­dak­tør i Adresse­avi­sen, Tone So­fie Ag­len, opp­sum­me­rer si­tua­sjo­nen i Trond­heim, Ar­bei­der­par­ti­ets ut­stil­lings­vin­du.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.