Styr unna ski­spo­ret

De har va­ert ugle­sett, ut­skjelt og ut­satt for sa­bo­ta­sje. Men nå vil Oslo kom­mu­ne gi ter­reng­syk­lis­te­ne mer boltre­plass i Mar­ka.

Aftenposten - - Nyheter - Tho­mas Ol­sen

Jeg syk­ler, men jeg er ikke idiot

Are Si­land

Når snø­en pak­kes i ret­te ski­spor inn­over Oslo-mar­ka, blus­ser de klas­sis­ke kon­flik­te­ne mel­lom ski­lø­pe­re, gå­en­de og syk­len­de opp. Men i lø­pet av vin­te­ren skal Oslo-po­li­ti­ker­ne ved­ta nye reg­ler for bruk og ferd­sel i Oslos sko­ger. Kom­mu­nen hå­per ty­de­li­ge kjøre­reg­ler skal dem­pe kon­flik­te­ne om løy­per, vei­er og sti­er i Oslo­mar­ka (se fakta­ram­me)

Vil avgi ter­reng til syk­kel

Den nye pla­nen gir også sig­na­ler om at om­strid­te ter­reng­syk­lis­ter skal få mer boltre­plass i Mar­ka.

– Vi øns­ker at flest mu­lig skal bru­ke Mar­ka og ser at til­rette­leg­gin­gen gjen­nom syk­kel­ba­nen «Pio­né­ren» i Øst­mar­ka er blitt et at­trak­tivt til­bud for ter­reng­syk­lis­ter. Det­te gir mind­re syk­ling og sli­ta­sje på and­re sti­er i om­rå­det, sier Trond En­ke­rud, sek­sjons­sjef i By­miljø­eta­ten.

En­ke­rud har le­det for­ar­bei­det til de­ler av Oslos nye ret­nings­lin­jer for kom­mune­sko­gen. I by­råds­sa­ken fore­slås det å til­rette­leg­ge for ter­reng­syk­ling i kraft­linje­tra­se­er.

– Vi fore­slår å lage noen sti­er som er at­trak­ti­ve for syk­lis­te­ne. Strek­nin­ge­ne un­der høy­spent­kab­ler opp­fat­tes av man­ge som lite at­trak­ti­ve fri­lufts­om­rå­der. Vi har blant an­net fore­slått at Hols­lin­jen i Nord­mar­ka kan bru­kes til eg­ne­de sti­er for ter­reng­syk­ling.

– Vil ryd­de vekk kon­flik­ter

– Jeg syk­ler, men jeg er ikke idiot, sier Are Si­land.

Med to tyk­ke og over­di­men­sjo­ner­te dekk rul­ler han bort­over blå­sti­en langs en av Øst­mar­kas berg­ryg­ger.

Le­de­ren i Oslo-av­de­lin­gen av Norsk or­ga­ni­sa­sjon for ter­reng­syk­ling (NOTS) er ikke glad i for­bud og peke­fing­re, men me­ner kla­re­re ferd­sels­reg­ler kan ryd­de kon­flik­ter av vei­en – og skogs­sti­ene.

– Det er når noe er uty­de­lig, at usik­ker­het og pro­ble­mer opp­står. Ter­reng­syk­ling om vin­te­ren blir en sta­dig mer po­pu­la­er ak­ti­vi­tet, og vi me­ner det bør til­rette­leg­ges bed­re, for ek­sem­pel ved at det kjø­res opp se­pa­ra­te spor for syk­lis­ter.

Det er kun noen ti­år si­den ter­reng­syk­le­ne duk­ket opp uten­for as­falt og all­far­vei.

Fort­satt kjem­per Si­land og sti­syk­lis­te­ne mot det de kal­ler «Øst­marka­trol­let», en el­ler fle­re en­kelt­per­soner som i skjul mot­ar­bei­der og sa­bo­te­rer for syk­kel­bru­ke­re i Mar­ka.

Sti­net­tet i Øst­mar­ka er blitt ut­satt for ha­er­verk, og jevn­lig opp­da­ger NOTS-med- lem­mer stei­ner og stok­ker som la­ger far­lig­he­ter i sti­ene.

– Det er bare trist at det fin­nes folk som opp­fø­rer seg sånn. Det som be­kym­rer meg, er at rundt 100 barn syk­ler jevn­lig i det­te om­rå­det. Der­for re­gist­re­rer vi alt vi fin­ner, sier Si­land.

– Må ta eks­tra hen­syn

Øst­mar­kas Ven­ner har va­ert blant de mest kri­tis­ke, sa­er­lig til ter­reng­syk­kel­ritt i Mar­ka.

Styre­le­der Hel­ga Gun­nars­dó­ttir er glad for at kom­mu­nens nye ret­nings­lin­jer vekt­leg­ger akt­som­het, og at bru­ke­re ikke skal ska­de mil­jø­et.

– Det er bra at by­rå­det går opp en grense­gang for ferd­sel. Reg­le­ne inn­le­des med fire kor­te punk­ter som alle bør kun­ne for­stå og etter­leve. Det går nå ty­de­lig frem at syk­lis­ter og ri­den­de må ta eks­tra hen­syn, sier Gun­nars­dó­ttir.

– Hva me­ner dere om å til­rette­leg­ge mer for syk­kel?

– Egne tra­se­er for ter­reng­syk­lis­te­ne har gjort at det blir noe mind­re sli­ta­sje på and­re sti­er. Vi er mer kri­tis­ke til syk­kel­rit­te­ne. Det er blitt stram­met inn, men fort­satt til­la­tes det sto­re ar­ran­ge­men­ter. Pro­ble­met rundt syk­ling hand­ler om sli­ta­sje, fart og hold­nin­ger. Fle­re av dem som er opp­tatt av fart og tre­ning, tar ikke nok hen­syn.

Vå­pen­hvi­le i ski­løy­pe­ne?

Hver bi­di­ge vin­ter rap­por­te­res det om tu­mul­ter når bru­ke­re uten ski på bena be­ve­ger seg i de pre­pa­rer­te ski­løy­pe­ne.

Hun­de­luf­te­re til fots opp­le­ver at ski­lø­pe­re slår etter hun­der med sta­ve­ne. Også syk­lis­ter opp­le­ver ube­ha­ge­lig­he­ter når det syk­les til høy­re for ski­spo­re­ne, opp­ly­ser NOTS.

Nå for­mu­le­rer kom­mu­nen reg­le­ne slik:

«Det er ikke til­latt å gå til fots, ri el­ler syk­le i de pre­pa­rer­te spo­re­ne i ski­løy­per.»

– Be­tyr det­te at det er lov å gå ved si­den av spo­re­ne, miljø­by­råd Lan Ma­rie Berg (MDG)?

– Ja, det er lov å gå ved si­den av ski­spo­re­ne, men ikke midt i løy­pa. En del ste­der blir det brøy­tet egne tur­vei­er for fot­gjen­ge­re, sva­rer Berg.

FOTO: OLAV OL­SEN

Are Si­land og med­lem­mer i Norsk or­ga­ni­sa­sjon for ter­reng­syk­ling har stein­satt og la­get klop­per for å be­gren­se gjørme­spor og sli­ta­sje i de­ler av sti­nett­ver­ket «Trul­sen» i Øst­mar­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.