Mektig ir­ri­tert. Vil li­ke­vel for­hand­le.

Det er be­ty­de­lig skep­sis i Frp «etter de sis­te ukers hen­del­ser», sier parti­le­der Siv Jen­sen. Men son­de­rin­ger med KrF skal det bli.

Aftenposten - - Nyheter - Hal­vor Heg­tun

Parti­le­der Jen­sen, nest­le­der Syl­vi List­haug og par­la­men­ta­risk le­der Hans Andreas Li­mi holdt en fire mi­nut­ters presse­kon­fe­ran­se etter Frps lands­styre­møte i går etter­mid­dag.

– Man­ge i Frp sy­nes det har va­ert ube­ha­ge­lig å opp­le­ve de ka­rak­te­ris­tik­ke­ne og merke­lap­pe­ne som er blitt satt på våre til­lits­valg­te, folke­valg­te og vel­ge­re gjen­nom vel­dig lang tid, sa Jen­sen med hen­vis­ning til uli­ke ut­ta­lel­ser fra KrF-po­li­ti­ere de sis­te uke­ne.

Spørs­mål had­de hun ikke tid til å sva­re på. Men ja, for­hand­lin­ger om en fler­talls­re­gje­ring skal det bli, selv om ir­ri­ta­sjo­nen over KrF har va­ert be­ty­de­lig i det sis­te. Det top­pet seg da KrF sat­te bom for å veks­le to­bakks­kvo­ter inn i vin i tax­free­bu­tik­ke­ne.

For­hand­le, tross alt

– Til tross for det vi har opp­levd, me­ner lands­sty­ret at det er rik­tig å bi­dra til en fler­talls­re­gje­ring. Men det for­ut­set­ter at vi får gjen­nom­slag som er vik­ti­ge for oss, sa Jen­sen.

Et en­stem­mig lands­sty­re stil­te seg bak «å star­te son­de­rin­ger for å fin­ne ut om det er grunn­lag for re­el­le for­hand­lin­ger» om en fire­parti­re­gje­ring.

– Men det er man­ge som er vel­dig ty­de­li­ge på hvor gren­sen går. Å for­hand­le hand­ler ikke om å spil­le hver­and­re dår­lig, å gjø­re det verst mu­lig for et el­ler fle­re av par­ti­ene man for­hand­ler med. Vi må va­ere rau­se med hver­and­re, gi hver­and­re gjen­nom­slag. Det er sånn vi har lyk­kes tid­li­ge­re, sa Jen­sen.

Må hus­ke bi­len og de eld­re Nest­le­der List­haug rede­gjor­de for hva som er vik­tigst for par­ti­et.

– Det vi må sør­ge for, er at re­gje­rings­platt­for­men inne­hol­der en an­svar­lig og god inn­vand­rings­po­li­tikk, at vi hol­der kon­troll på hvor man­ge som kom­mer til Nor­ge og at det stil­les krav til dem som kom­mer.

– Så er det vik­tig å hus­ke på vei­ene og bi­lis­te­ne, vi skal va­ere bi­lis­te­nes par­ti og sør­ge for at bi­len får gode kår, sa List­haug.

I til­legg var også skat­te- og av­gifts­po­li­tik­ken, samt eldre­om­sor­gen, av sa­er­lig be­tyd­ning for Frps for­hand­le­re.

Tax­free-kri­ser skal unn­gås Hans Andreas Li­mi sa det nå er vik­tig å etab­le­re fel­les ret­nings­lin­jer med KrF om hånd­te­rin­gen av sa­ke­ne som skal be­hand­les i Stor­tin­get i uke­ne som kom­mer.

– Vi må av­ver­ge kri­tis­ke si­tua­sjo­ner som vi had­de un­der be­hand­lin­gen av tax­free-sa­ken, sa Li­mi.

Å for­hand­le hand­ler ikke om å spil­le hver­and­re dår­lig Siv Jen­sen, parti­le­der i FrP

Siv Jen­sen har fått grønt lys fra sitt par­ti til å son­de­re om sam­ar­beid med KrF. Men en­tu­si­as­men i par­ti­et er be­gren­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.