Ny sjef i Nors­ke Skog

Aftenposten - - Nyheter -

Tid­li­ge­re di­rek­tør, Ni­els Pet­ter Wright (57), i em­bal­la­sje­be­drif­ten Elopak, går til job­ben som ny kon­sern­sjef i Nors­ke Skog.

Wright har job­bet som kon­sern­sjef i Elopak i ti år, men slut­tet i den­ne stil­lin­gen ved års­skif­tet. Han til­trer stil­lin­gen som ny kon­sern­sjef i Nors­ke Skog 1. de­sem­ber.

– Ni­els Pet­ter Wright har er­fa­ring og resultater som le­der i in­du­stri­virk­som­he­ter der pro­sess- og pro­dukt­in­no­va­sjon er sen­tralt, sier styre­le­der Sven Om­buds­tvedt.

Nors­ke Skog har va­ert gjen­nom en om­fat­ten­de fi­nan­si­ell re­struk­tu­re­ring etter de sis­te åre­nes uro­lig­he­ter. I mai ble det kjent at in­ves­te­rings­sel­ska­pet Oce­an­wood kjøp­te det kon­kurs­ram­me­de sel­ska­pet. Nors­ke Skog fikk pro­ble­mer etter at di­gi­ta­li­se­rin­gen slo inn og etter­spør­se­len etter avis­pa­pir sank

Nors­ke Skog-kon­ser­net om­set­ter år­lig for 12 mil­li­ar­der kro­ner og har rundt 2400 an­sat­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.