Be­kla­ger til ar­bei­de­re som har fått kreft

Aftenposten - - Nyheter -

Sam­sung Electro­nics be­kla­ger til an­sat­te som har fått kreft ved fle­re av sel­ska­pets mikro­brik­ke-an­legg.

– Vi be­kla­ger dypt til ar­bei­de­re som ble ram­met, samt de­res fa­mi­li­er, sier Sam­sung.

Gårs­da­gens kunn­gjø­ring fra Sam­sung kom­mer fle­re uker etter at tek­no­logi­gi­gan­ten og en grup­pe som re­pre­sen­ter­te syke Sam­sung-ar­bei­de­re, ble eni­ge om en kom­pen­sa­sjons­av­ta­le. Sam­sung må ut med til­sam­men 133.000 dol­lar til hvert of­fer. Iføl­ge ak­ti­vis­ter har 320 per­soner fått ar­beids­re­la­ter­te syk­dom­mer etter å ha job­bet for Sam­sung. 118 av dem har dødd av syk­dom­me­ne. Det mar­ker­te slut­ten på en kon­flikt som har vart i over et ti­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.