Alle­manns­ret­ten kan bli del av Grunn­lo­ven

Aftenposten - - Nyheter -

FRI­LUFTS­LIV Ge­ne­ral­sek­reta­er Las­se Heim­dal i Norsk Fri­lufts­liv er be­kym­ret for pres­set mot alle­manns­ret­ten, skri­ver Dags­avi­sen.

– Fle­re og fle­re røs­ter ro­per om å ta be­talt for bruk av na­tu­ren, kon­sta­te­rer Heim­dal.

Tu­rist­skatt, par­ke­rings­av­gift, løype­av­gift og inn­gangs­bil­lett er blant det som er fore­slått i uli­ke for­mer på uli­ke ste­der.

– Fri­lufts­liv er et av de ster­kes­te ele­men­te­ne i norsk kul­tur. Man­ge ele­men­ter i for­tel­lin­gen om Nor­ge er knyt­tet til na­tu­ren, og det å gjen­for­tel­le det­te til våre nye lands­menn er også vik­tig for at de skal bli del av den nors­ke kul­tu­ren, sier Heim­dal.

Alle­manns­ret­ten er for­ank­ret i fri­lufts­lo­ven fra 1957, men Heim­dal hå­per på fler­tall når Stor­tin­get i ja­nu­ar skal be­hand­le et SV-for­slag om å ta den­ne ret­ten inn i Grunn­lo­ven. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.