Slik har vi be­reg­net

Aftenposten - - Nyheter -

Af­ten­pos­ten har gjen­nom­gått alle uten­lands­rei­ser for stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne i for­ri­ge stor­tings­pe­rio­de. Av det­te har vi bedt om og fått inn­syn i en del av bi­la­ge­ne til fire re­pre­sen­tan­ter som reis­te mye uten­lands og som gikk ut av Stor­tin­get etter val­get i fjor.

Dis­se rei­se­ne er nes­ten uten unn­tak fore­tatt med SAS el­ler SAS’ part­ne­re i Star Al­li­an­ce. Re­pre­sen­tan­te­ne har re­gist­rert sitt Euro­bo­nus-num­mer på bil­let­te­ne. Det­te gir po­eng som kan bru­kes på tu­rer med SAS, sel­ska­pets part­ne­re, lei­e­bi­ler og ho­tell­over­nat­tin­ger.

Når re­pre­sen­tan­te­ne flyr mer enn fem ti­mer, kan de rei­se på bu­si­ness­klas­se. Lan­ge rei­ser på bu­si­ness­klas­se ut­lø­ser ofte 20.000 til 30.000 po­eng, som er nok til å be­ta­le for to-tre rund­tu­rer i Nor­ge.

De fire re­pre­sen­tan­te­ne har i hele el­ler de­ler av for­ri­ge pe­rio­de hatt gull- el­ler dia­mant­sta­tus hos SAS, noe som gir 25 pro­sent eks­tra po­eng på SAS- og Wi­de­rø­erei­ser.

En for­sik­tig verdi­fast­set­tel­se av ett bo­nus­po­eng, er 10 øre. En stor­tings­re­pre­sen­tant med gull­kort i lom­men som flyr fra Nor­ge til Ki­na på bu­si­ness­klas­se, kan med and­re ord tje­ne po­eng verdt 3000 kro­ner på en slik tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.