Det­te vil Stor­tin­get ha svar på

Aftenposten - - Nyheter -

I et brev fra op­po­si­sjo­nen bes Jon Ge­org Da­le (Frp) be­grun­ne hvor­for Go-Ahead vant frem, selv om kva­li­te­ten var dår­li­ge­re enn til­bu­det fra kon­kur­ren­te­ne NSB og SJ.

«Etter at be­slut­nin­gen ble tatt har det gjen­nom medie­ne kom­met frem en rek­ke opp­lys­nin­ger som sår tvil om» be­slut­nin­gen, he­ter det i bre­vet, som SVs Ar­ne Na­evra har for­fat­tet.

Han vi­ser også til at fle­re an­buds­eks­per­ter har rea­gert på at så sto­re de­ler av til­bu­det fra Go-Ahead er unn­tatt of­fent­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.