Bu­tik­ker boi­kot­ter Black Fri­day

Aftenposten - - Nyheter -

– Det er ikke der­for vi gjør det­te. Vi er blitt et kjent mer­ke og har fått en stem­me. Da må vi bru­ke den til noe vi me­ner er vik­tig.

Man­ge boi­kot­ter

I fjor valg­te Hol­zwei­ler å sten­ge bu­tik­ke­ne sine. Det sam­me gjør den Oslo-ba­ser­te kles­bu­tik­ken JF Cu­rated i år, selv om de ta­per i om­set­ning på det.

– Vi iden­ti­fi­se­rer oss ikke med Black Fri­day og den må­ten å sel­ge va­rer på, sier ei­er og grün­der Mar­te Djupes­land.

Også fle­re bu­tik­ker boi­kot­ter da­gen. Kjøpe­sen­te­ret Eger i Oslo kal­ler da­gen «Gi­ve back fri­day» og har 22., 23. og 24. no­vem­ber satt opp en inn­sam­lings­sta­sjon rett in­nen­for ho­ved­inn­gan­gen der de tar imot var­me kla­er. Dis­se skal gå til bru­ker­ne til Ma­ri­ta­kafé­en, kon­takt­kafé for rus­bru­ke­re og pro­sti­tu­er­te.

I Ber­gen ar­ran­ge­rer For­bru­ker­rå­det, Fram­ti­den i våre hen­der og Fre­tex en gjen­bruks­fest som al­ter­na­tiv til den sto­re kjøpe­fes­ten. Der kan kun­der få re­pa­rert kla­er gra­tis og del­ta på sy­kurs.

I Stav­an­ger er det fle­re ni­sje­bu­tik­ker som boi­kot­ter Black Fri­day, og ser­ve­rer kun­der kaf­fe og kjeks i ste­det for salg.

– Ikke fø­lel­ser i bena

Men det fin­nes også de som har gle­det seg len­ge til Black Fri­day.

Fle­re hund­re had­de møtt opp gry­tid­lig uten­for Sør­lands­sen­te­ret i Kris­tian­sand. Ven­nin­ne­ne Ju­ma­na Soura­ni og Sou­ha Al­muos­sa sier til Faed­re­lands­ven­nen at de har stått uten­for sen­te­ret si­den klok­ken 23 tors­dag kveld, i håp om å dra med seg noen pre­mi­er på mor­gen­kvis­ten før sen­te­ret åp­net.

– Det var kjempe­kaldt! Vi har om­trent ikke fø­lel­ser i bena, sier de til avi­sen.

– Vi vant in­gen­ting, men vi gle­der oss til å hand­le. Det har va­ert en kald natt, men vi har dan­set, lekt og løpt rundt for å hol­de var­men. Det har va­ert gans­ke ko­se­lig også. Vi er blitt kjent med man­ge nye folk.

FOTO: KETIL BLOM HAUGSTULEN

In­gen av Hol­zwei­lers va­rer er på salg i lø­pet av Black Fri­day, for­tel­ler med­ei­er og grün­der Susan­ne Hol­zwei­ler.Lør­dag 24. no­vem­ber 2018

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.