Tror du det­te er et til­bud?

Aftenposten - - Nyheter -

dro vi der­for selv ut i fle­re bu­tik­ker i Oslo sen­trum. Elek­tro­kje­den Pow­er skil­te seg ut blant bu­tik­ke­ne vi be­søk­te.

Fle­re av va­re­ne hos Pow­er var ty­de­lig mar­kert med «BLACK FRI­DAY» og «KUPP HELE UKEN!» på selve pris­eti­ket­ten.

Det gjaldt blant an­net en Point Pro brød­ris­ter, fle­re støv­su­ge­re fra blant an­net Grun­dig og Point Pro og en va­ku­ume­rings­ma­skin fra Point Pro. Men da vi kon­tak­tet salgs­sje­fen i Pow­er, Tho­mas Mart­hin­sen, kun­ne han for­tel­le at in­gen av dis­se va­re­ne er på til­bud.

– Dis­se pla­ka­te­ne sier in­gen­ting om at det­te pro­duk­tet er ned­satt. De har hel­ler ikke va­ert i noen na­sjo­nal mar­keds­fø­ring som Black Fri­day-til­bud. Had­de va­re­ne du vi­ser til, va­ert Black Fri­day-til­bud, vil­le pro­duk­te­ne va­ert mer­ket med før­pris el­ler va­ert mar­keds­ført. Det skal va­ere lett for kun­den å se at en vare er på til­bud.

– Men hvor­for er dis­se ut­valg­te va­re­ne da mer­ket med «Black Fri­day»?

– Vi byt­ter mar­keds­fø­rings­ele­men­ter i hele bu­tik­ken ved hver kam­pan­je vi har, slik at kam­pan­jen skal gjen­spei­les i alle ka­na­ler. Det er for å gi kun­de­ne en for­stå­el­se av at det fin­nes til­bud i bu­tik­ken, sier Mart­hin­sen og leg­ger til at Pow­er er opp­tatt av å over­hol­de mar­keds­fø­rings­lo­ven.

– For­står du at den ty­pen mer­king kan vir­ke for­vir­ren­de for kun­de­ne?

– Ja, vi ser på om vi kan gjø­re mer­kin­gen ty­de­li­ge­re for kun­de­ne våre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.